Poznaj sposób działania zapewniający skuteczne zarządzanie konfliktami i budowanie współpracy w zespole.

Zarządzanie konfliktami to zestaw konkretnych umiejętności, których można się nauczyć. Warto konflikt traktować jako naturalny, a także konieczny element życia zawodowego. Trzeba tylko odpowiednio zadbać o sposób i formę ujawniania, a także wyrażania konfliktów. W ramach tego szczególnie istotna jest umiejętność używania konstruktywnego języka zamiast języka nacechowanego agresją.

To szkolenie może pomóc w nauczeniu się tych umiejętności i w rezultacie zarządzanie konfliktami stanie się Twoją kompetencją, a nie sztuką czy magią.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI TAKŻE NA SZKOLENIU ONLINE

Konflikt angażuje energię i emocje nie tylko uczestników sporu, lecz także ich otoczenia. W związku z tym obawiamy się konfliktów i ich unikamy, a gdy się już pojawiają, stosujemy strategię siły lub unikania. Żadne z tych podejść nie prowadzi do zrozumienia, a także konstruktywnego rozwiązania.

Kluczowe znaczenie dla konstruktywnego podejścia do konfliktu i trudnych sytuacji ma język, jakiego w rezultacie używamy w codziennej komunikacji. Język pozwala budować atmosferę współpracy, zaufania, a także zrozumienia, co zapobiega sytuacjom stresowym i konfliktom.

Na szkoleniu z zarządzania konfliktami uczestnicy nauczą się przede wszystkim jak:

 • rozpoznać źródła, a także pierwsze objawy konfliktów, zapobiegać ich dalszemu rozwojowi, skupiając się na rozwiązaniach
 • dostrzec w codziennej komunikacji symptomy języka agresji, uniemożliwiającego skuteczny dialog, budującego bariery, a dodatkowo podziały w zespołach
 • kształtować dobrą współpracę i zapobiegać sytuacjom sprzyjającym powstawaniu destrukcyjnych konfliktów poprzez odpowiednią komunikację, rozwijanie empatii, a także skuteczne zarządzanie emocjami.

Jakich jeszcze efektów możesz oczekiwać od szkolenia:

 • Poznasz źródła konfliktu, jego rodzaje, a także dynamikę
 • Dowiesz się, dlaczego dochodzi do konfliktów i jak wykorzystać sytuację konfliktową
 • Doświadczysz dynamiki konfliktu i zdiagnozujesz swój styl reakcji w konflikcie
 • Poznasz typy konfliktów wynikające z indywidualnych postaw, różnic w postrzeganiu, a także błędów poznawczych
 • Rozpoznasz swoje mocne jak i słabe strony w zakresie zarządzania konfliktami
 • Nauczysz się rozpoznawać emocjonalnych szantażystów i sobie z nimi radzić

Dowiesz się, jak kształtować dobrą współpracę dzięki skutecznej komunikacji nakierowanej na rozwiązania:

 • Dowiesz się, jak zachowywać się w sposób asertywny, a także jak wywierać wpływ na uczestników konfliktu
 • Nauczysz się komunikować swoje potrzeby i rozpoznawać potrzeby innych ludzi
 • Sprawdzisz swoją umiejętność słuchania, a także przećwiczysz pogłębione, empatyczne słuchanie
 • Poznasz zasady komunikacji z różnymi typami osobowości i poznasz znaczenie typu osobowości w zarządzaniu konfliktem
 • Nauczysz się udzielania informacji zwrotnej w taki sposób, aby zapobiegać i łagodzić konflikty

Dowiesz się jak rozpoznawać i zapobiegać pierwszym symptomom agresji:

 • Nauczysz się rozpoznawać język, który może przekształcić się w agresję słowną
 • Dowiesz się tego, jaki jest związek języka z relacjami
 • Poznasz destrukcyjna moc opiniowania, osądów, nieżyczliwych czy „dowcipnych” komentarzy
 • Nauczysz się skutecznie reagować na język agresji

Zdobędziesz umiejętności zarządzania emocjami w konflikcie:

 • Poznasz istotę Inteligencji Emocjonalnej (EQ), a także dowiesz się, jak z niej korzystać
 • Zrozumiesz znaczenie emocji w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów
 • Zwiększysz umiejętność samokontroli
 • Nauczysz się, jak zmieniać swoje stany emocjonalne, a także wpływać na emocje innych ludzi

Konstruktywne zarządzanie konfliktami przekłada się na korzyści dla organizacji:

 • Rośnie poziom współpracy w zespole
 • Konflikty rozwiązywane są w pozytywnej atmosferze
 • Energia pracowników ukierunkowana jest na osiąganie celów ważnych dla organizacji
 • Różnice interesów, czy celów ujawniane są w sposób umożliwiający znalezienie rozwiązania
 • Tworzy się kultura pracy sprzyjająca innowacjom
 • Dobre relacje pomiędzy pracownikami w organizacji (w tym przede wszystkim pomiędzy przełożonym i podwładnym) wspierają ich zaangażowanie

Program

1. Psychologia konfliktu: jak rozpoznać pojawienie się konfliktu, a także aktywnie mu przeciwdziałać?

 • Kluczowe przyczyny pojawiania się konfliktów w zespole
 • Jasne i ciemne strony konfliktu: jak wykorzystywać konflikty na rzecz rozwoju członków zespołu i dalszej współpracy
 • Czynniki prowadzące do eskalacji konfliktów i sytuacji trudnych
 • Dynamika i kluczowe fazy konfliktu
 • Konflikt „gorący” i „zimny”
 • Główne błędy i nieefektywne zachowania w sytuacji konfliktu, a także ich konsekwencje dla zespołu
 • Rozpoznawanie trudnych emocji i konfliktów w zespole

2. Style reagowania w sytuacji konfliktu

 • Typologia dominujących stylów reagowania w sytuacji konfliktu:
  • Zarządzający
  • Unikający
  • Kompromisowy
  • Dostosowujący się
  • Współpracujący
 • Autodiagnoza osobistego stylu zarządzania konfliktem, a także tendencji członków zespołu – kwestionariusz
 • Trening rozpoznawania stylu reagowania w sytuacji konfliktowej
 • Dostosowywanie komunikacji, a także oddziaływań do unikalnych preferencji członków zespołu

3. Rola empatii w roli lidera – rozróżnianie interesów, potrzeb, racji i stanowisk i umiejętność negocjacji

 • Interesy i potrzeby a racje i stanowiska: jak je rozpoznawać, rozmawiać o nich, a także negocjować
 • Dochodzenie do prawdziwego zrozumienia potrzeb i interesów stron konfliktu
 • Rozwój umiejętności empatycznego zrozumienia członków zespołu
 • Jak za pomocą odpowiednich pytań zwiększać poziom zrozumienia potrzeb i emocji stron biorących udział w konflikcie
 • MAPY EMPATII: narzędzie ułatwiające wykorzystanie poznawczej empatii do lepszego zrozumienia sytuacji konfliktowej

4. Model zarządzania konfliktem

 • Model rozwiązywania konfliktu, a dodatkowo dochodzenia do porozumienia
 • Deeskalacja konfliktu
 • Przygotowanie do rozwiązania sytuacji trudnej w zespole
 • Słowa mają znaczenie, czyli sztuka nadawania znaczenia sytuacji konfliktowej
 • Przyznanie, że konflikt istnieje
 • Nawiązywanie kontaktu ze stronami konfliktu
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Zrozumienie wzajemnych punktów widzenia
 • Punkty zgody
 • Nastawienie na rozwiązania
 • Kompromis kontra konsensus
 • Uelastycznienie myślenia o rozwiązaniach
 • Moc deklaracji w umocnieniu porozumienia i wybranych rozwiązań

5. Zasady i ich konsekwentne egzekwowanie kluczem do skutecznej współpracy

 • Rola zasad w budowaniu przejrzystości, a także efektywnej współpracy zespołowej
 • Kontrakt: jak wypracować i egzekwować zasady otwartej komunikacji i współpracy w zespole
 • Angażowanie współpracowników w tworzenie zasad dotyczących efektywnej kooperacji
 • Precyzyjne określanie zasad i procedur
 • Metody pozyskiwania deklaracji i zobowiązań od członków i członkiń zespołu
 • Rola konsekwencji w budowaniu odpowiedzialności grupowej
 • Wykorzystanie nagród we wzmacnianiu roli zasad w funkcjonowaniu zespołu

6. Mediacje: jak pomagać stronom konfliktu w dochodzeniu do porozumienia?

 • Charakterystyka roli mediatora
 • Praktyczne sposoby moderowania procesu dochodzenia do porozumienia, wpływające na jakościowe wykorzystanie sytuacji konfliktowej do rozwoju zespołu i jego członków
 • Etapy procesu mediacji
 • Projektowanie środowiska w celu zwiększenia prawdopodobieństwa dojścia do porozumienia
 • Sposoby pozyskiwania informacji od stron konfliktu
 • Łagodzenie sytuacji trudnych w trakcie procesu mediacji

7. Destrukcyjna krytyka kontra konstruktywne udzielanie trudnych informacji zwrotnych

 • Kluczowe błędy komunikacyjne popełniane w trakcie udzielania trudnych informacji zwrotnych
 • Psychologia oceniania i mechanizmy emocjonalne występujące w trakcie przyjmowania krytyki
 • Różnice między faktami, opiniami i osądami
 • Zasady tworzenia konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Przygotowanie do trudnej rozmowy z pracownikiem
 • Pytania i strategie budujące u odbiorcy poczucie odpowiedzialności i chęć wprowadzania zmian
 • Zachęcanie rozmówcy do generowania rozwiązań i stymulowanie proaktywnej postawy

8. Stanowczość kontra uległość

 • Jak radzić sobie w trudnych rozmowach ze współpracownikami i zachować asertywną postawę?
 • Kluczowa rola asertywności w komunikacji
 • Narzędzia asertywności gotowe do zastosowania w trudnych rozmowach
 • Rola konsekwencji w budowaniu autorytetu i współpracy opartej na zasadach
 • Model asertywnej odmowy czyli jak odmawiać nie niszcząc relacji z pracownikami
 • Rola stanowczości w trakcie asertywnej odmowy
 • Rola uprzejmości w trakcie asertywnej odmowy
 • Praktyczny trening komunikacyjny oparty na sytuacjach wprost z codziennej praktyki uczestników

9. Szantaż emocjonalny, manipulacja, agresja: jak sobie z nimi radzić w trakcie trudnych rozmów z pracownikami

 • Czym jest szantaż emocjonalny i jak wpływa na dynamikę zespołu?
 • Szczegółowa analiza metod psychologicznych stosowanych w trakcie trudnych rozmów i strategie radzenia sobie z szantażem emocjonalnym
 • Typologia dominujących zachowań związanych z szantażem emocjonalnym:
  • „Emocjonalny terrorysta”
  • „Cierpiący oprawca”
  • „ Szantażysta z kijem i marchewką”
  • „Milczący szantażysta”
 • Rozpoznawanie szantażu emocjonalnego w trakcie trudnych rozmów z pracownikami
 • Nauka aktywnego przeciwdziałania agresji i manipulacji w komunikacji
 • Technika stopniowania konsekwencji w reagowaniu na destrukcyjne zachowania członków zespołu

10. Zarządzanie swoimi emocjami w sytuacji konfliktu: Osobista apteczka emocjonalna – praktyczne techniki ułatwiające radzenie sobie z emocjami pojawiającymi się w trakcie trudnych rozmów i konfliktów

 • Zapoznanie uczestników z wachlarzem praktycznych technik zarządzania emocjami i stresem możliwych do zastosowania przed, w trakcie i po stresujących i emocjonujących sytuacjach
 • Techniki psychologiczne w “Osobistej apteczce emocjonalnej” są podzielone na kluczowe kategorie zależnie od wykorzystywanego przez nie obszaru:
  • Ciało
  • Wyobraźnia i pamięć
  • Moc zapisywania i zmiany sposobu myślenia
  • Otoczenie
 • Trening dopasowywania technik do konkretnych sytuacji trudnych

11. Zarządzanie emocjami rozmówców w trakcie trudnych rozmów i spotkań zespołu

 • Mechanizmy emocjonalne pojawiające się u stron konfliktu
 • GRY STATUSOWE: nieświadoma płaszczyzna reakcji emocjonalnych u stron biorących udział w sytuacji konfliktowej
 • Moc stosowania dyplomatycznych technik komunikacyjnych ułatwiających zarządzanie emocjami rozmówców
 • Przekazywanie trudnych informacji tak, by nie doprowadzić do pojawienia się negatywnego obrazu w oczach rozmówcy
 • Jak za pomocą metody zarządzania trudnymi emocjami radzić sobie z oskarżeniami i negatywnym odbiorem członków zespołu
 • Psychologiczne sposoby na tworzenie atmosfery współpracy i dążenia do porozumienia nawet w sytuacjach trudnych i niejasnych
 • Przekierowywanie biegu rozmowy na korzystne tory za pomocą techniki REFOCUSU
 • Budowanie „złotych mostów komunikacyjnych” przy użyciu TAKIZACJI
 • Trening stosowania technik dyplomatycznej komunikacji w symulacjach bazujących na sytuacjach z codziennej praktyki zawodowej uczestników