Badania potencjału – efektywne narzędzia – polecane testy – online

Mapowanie potencjałów w zespole to wyższa efektywność i zaangażowanie dzięki dopasowaniu zadań, ról i trafnej komunikacji lidera z każdą osobą.

Badania potencjału dają wiedzę o: talentach, predyspozycjach, motywacji, wartościach, sposobach komunikowania się, skali indywidualnej odporności psychicznej, stylu myślenia i działania, stylu bycia liderem, profilu sprzedawcy, czy  preferowanych rolach w zespole.

Dzięki temu można cele osiągnąć łatwiej, mieć lepszą atmosferę, uniknąć frustracji i wielu konfliktów, trafniej przewidzieć sukcesy lub porażki na ścieżce rozwoju kariery zawodowej danej osoby.

Stosowane przez nas metody umożliwiają zbudowanie PROFESJOGRAMU, czyli profilu stanowiska pracy. Dzięki temu określamy najbardziej pożądane dla firmy, modelowe cechy i predyspozycje, potrzebne pracownikowi do skutecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Z wszystkich badań potencjału oraz konsultacji można skorzystać online

Wspieramy ludzi i organizacje w trafnym i rzetelnym (narzędzia są normalizowane w Polsce) określaniu wszystkich aspektów ludzkiej natury, które mają kluczowe znaczenie w prowadzeniu biznesu, kierowaniu zespołem, czy podejmowaniu decyzji.

Możemy Ci pomóc w podniesieniu potencjału lidera, kompetencji zawodowych, samoświadomości i skuteczności w działaniu, czy trafności w diagnozowaniu zespołu i planowaniu oraz wdrażaniu zmian na znacznie wyższy poziom. Dostaniesz precyzyjny klucz do zrozumienia ludzi.

Dzięki dobrze dobranym narzędziom badania potencjału i opartym na nich trafnym diagnozom, możemy dopasować zadania, przekazy i kontekst do ludzi a zminimalizować „przeszkadzacze” w postaci nietrafnych komunikatów, chybionej motywacji, czy niedopasowanych zadań.

Często nadmierną wagę przywiązujemy do wiedzy i umiejętności, weryfikujemy i testujemy kompetencje fachowe (języki, certyfikaty, wykształcenie, doświadczenie w branży, itp.) zapominając, że warunkiem koniecznym do ich ujawnienia i zastosowania z pożytkiem w pracy są cechy osobowości danego człowieka a także:

→ nastawienie do ludzi → sposób wchodzenia z nimi w relacje → preferowany styl komunikowania się → reakcja na zmiany, czy ryzyko → temperament → tendencja do empatii i podtrzymywania relacji → wytrzymałość na rutynę, długotrwałe trudności czy presję ze strony otoczenia a także → styl myślenia i działania tej osoby.

Poznaj narzędzia badania potencjału – dostępne ONLINE:

 

1. DISC D3, czyli zestaw testów kompetencjyjnych do kompleksowej diagnozy potencjału

DISC D3DISC D3™ to zestaw 4 kwestionariuszy analitycznych, dzięki którym można wszechstronnie zbadać potencjał danej osoby, w tym również jej potencjał sprzedażowy, czy liderski. Jest to prawdopodobnie najbardziej czułe narzędzie diagnozy kompetencji i predyspozycji osobowościowych na świecie. DISC D3 może się wykazać wszechstronnymi, międzynarodowymi badaniami statystycznymi na próbie 9 765 osób z 33 krajów z czego 25% badanych stanowiła grupa polska.

Metoda bada styl zachowania, komunikacji, rodzaj preferowanych zadań, najlepsze miejsce w firmie, przyjmowane w zespole role, motywacje i zgodność z kulturą organizacyjną zespołu na bazie wartości.

W ramach tej metody można uzyskać raporty: DISC, TEAMS, VALUE, BAI, SALES, PowerDISC, INDICATOR 360 oraz Benchmark TOP pracownika. Przeczytaj więcej o DISC

 

2. FRIS ® Styl Myślenia i Styl Działania, czyli polskie narzędzie badania potencjału

Badania potencjału-590 x 408 WyróżnioneFRIS ® to doskonałe narzędzie diagnostyczne i rozwojowe tak dla indywidualnych osób jak i dla zespołów!

Wystarczy zbadać daną osobę za pomocą FRIS ® tylko raz, by móc wyciągać miarodajne wnioski dotyczące preferowanego przez nią sposobu myślenia i działania w trakcie dalszej kariery zawodowej.

FRIS ® zajmuje się trwałymi cechami człowieka – jego procesami poznawczymi – czyli STYLEM MYŚLENIA i STYLEM DZIAŁANIA. Nie bada natomiast osobowości, temperamentu, inteligencji, kompetencji, czy wiedzy!

Poznanie cech swojego umysłu pozwala sprawniej się uczyć, dopasować do siebie ścieżkę kariery i podejmowane wyzwania, by działać najbardziej skutecznie a jednocześnie odnajdywać w nich przyjemność, czyli wchodzić w stan najwyższej kompetencji zwany FLOW.

Dowiedz się więcej i zamów badanie!

 

3. HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS

To szczegółowa, normatywna bateria kwestionariuszy do badania potencjału „jasnej” i „ciemnej” strony człowieka w pracy oraz jego kluczowych wartości. Przydatna szczególnie dla menedżerów lub osób, które chcą rozwinąć się w roli lidera, planują coaching lub intensywny trening rozwojowy. Dostarcza informacji na temat mocnych stron danej osoby oraz zachowań potencjalnie blokujących jej efektywność jako przywódcy. Dodatkowo raporty zawierają sugestie coachingowe pomagające w określeniu ścieżki rozwoju.

Zdarza się, że osoba z ogromnym potencjałem i talentem nie ma spodziewanych osiągnięć. Wtedy bardzo przydaje się szczegółowy kwestionariusz Metody Hogana – HDS. Dzięki niemu możemy zbadać, jakie aspekty „ciemnej strony” danej osoby skutecznie blokują jej sukces.

Jak osobę badaną prawdopodobnie będą odbierali inni ludzie wokół (jakby w perspektywie badania 360º), jeżeli będzie się zachowywała w sposób dla siebie typowy – o tym mówi nam z dużą precyzją drugi z kwestionariuszy Metody Hogana: HPI, pokazujący tzw. „jasną stronę” danej osoby.

W organizacjach coraz większe znaczenie nabierają aspekty kulturowe, związane z przemianami pokoleniowymi i nowym nastawieniem do sposobu pracy. Pojawiają się tendencje do zwiększania odpowiedzialności i autonomii pracowników oraz wspierania samozarządzających się zespołów zawarte w nurcie Turkusowych Organizacji, czy motywacji 3.0, gdzie dopasowanie wartości organizacji do wartości pracowników staje się bazą do strategicznego rozwoju organizacji i ludzi z nią związanych. Odpowiedzi na to, jakie wartości są istotne dla danej osoby, udziela kwestionariusz MVPI z pakietu Metody Hogana.

 

 4. Badania potencjału ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ – MTQ48 i Model 4C

mtq48Okazuje się, że Odporność Psychiczna to kluczowy czynnik sukcesu w biznesie. Najważniejsze przeszkody w osiąganiu celów to brak dyscypliny, samokontroli i konsekwencji. Siła psychiczna zapewnia determinację i energię do przezwyciężenia trudności,  jakie pojawiają się na drodze do celu, a te pojawiają się zawsze. Umiejętność generowania pozytywnej postawy, zarządzania emocjami, szybkiego radzenia sobie z trudnościami i koncentracja na priorytetach znacząco podwyższa efektywność.

Badania wskazują, że odporność psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w efektywności pomiędzy ludźmi! Ludzie którzy posiadają cechy Odporności Psychicznej świetnie radzą sobie w sferze zawodowej, osiągając wysoki poziom efektywności. Odporność psychiczna to cecha osobowości, jest jednak plastyczna i najnowsze badania dowodzą, że można odporność psychiczną budować.

 

Dowiedz się więcej i zamów badanie!

 

Kwestionariusze różnych metod wzajemnie uzupełniają się w działaniach rozwojowych, procesach rekrutacyjnych, czy zarządzaniu zespołem. Nasze wieloletnie doświadczenie w stosowaniu różnych narzędzi daje gwarancję otrzymania pożądanych dla organizacji efektów. Potrafimy dobierać i łączyć różne metody w praktyce, dzięki czemu uzyskujemy dokładne i precyzyjne diagnozy oraz efekt synergii.