Poznaj sposób działania zapewniający skuteczne zarządzanie konfliktami, a także budowanie współpracy w zespole.

Zarządzanie konfliktami to zestaw konkretnych umiejętności, których można się nauczyć. Warto konflikt traktować jako naturalny, a także konieczny element życia zawodowego. Trzeba tylko odpowiednio zadbać o sposób i formę ujawniania i wyrażania konfliktów. W ramach tego szczególnie istotna jest umiejętność używania konstruktywnego języka zamiast języka nacechowanego agresją.

To szkolenie może pomóc w nauczeniu się tych umiejętności i w rezultacie zarządzanie konfliktami stanie się Twoją kompetencją, a nie sztuką czy magią.

Konflikt angażuje energię i emocje nie tylko uczestników sporu, lecz także ich otoczenia. W związku z tym obawiamy się konfliktów i ich unikamy, a gdy się już pojawiają, stosujemy strategię siły lub unikania. Żadne z tych podejść nie prowadzi do zrozumienia i konstruktywnego rozwiązania.

Kluczowe znaczenie dla konstruktywnego podejścia do konfliktu i trudnych sytuacji ma język, jakiego używamy w codziennej komunikacji. Język pozwala budować atmosferę współpracy, zaufania i zrozumienia, co zapobiega sytuacjom stresowym i konfliktom.

Na szkoleniu z zarządzania konfliktami uczestnicy nauczą się jak:

 • rozpoznając źródła i pierwsze objawy konfliktów, zapobiegać ich dalszemu rozwojowi, skupiając się na rozwiązaniach
 • dostrzec w codziennej komunikacji symptomy języka agresji, uniemożliwiającego skuteczny dialog, budującego bariery i podziały w zespołach
 • kształtować dobrą współpracę i zapobiegać sytuacjom sprzyjającym powstawaniu destrukcyjnych konfliktów poprzez odpowiednią komunikację.

Jakich jeszcze efektów możesz oczekiwać od szkolenia:

 • Poznasz źródła konfliktu, jego rodzaje i dynamikę
 • Dowiesz się, dlaczego dochodzi do konfliktów i jak wykorzystać sytuację konfliktową
 • Doświadczysz dynamiki konfliktu i zdiagnozujesz swój styl reakcji w konflikcie
 • Poznasz typy konfliktów wynikające z indywidualnych postaw, różnic w postrzeganiu i błędów poznawczych
 • Rozpoznasz swoje mocne jak i słabe strony w zakresie zarządzania konfliktami

Dowiesz się, jak kształtować dobrą współpracę dzięki skutecznej komunikacji nakierowanej na rozwiązania:

 • Dowiesz się, jak zachowywać się w sposób asertywny i jak wywierać wpływ na uczestników konfliktu
 • Nauczysz się komunikować swoje potrzeby i rozpoznawać potrzeby innych ludzi
 • Sprawdzisz swoją umiejętność słuchania i przećwiczysz pogłębione, empatyczne słuchanie
 • Poznasz zasady komunikacji z różnymi typami osobowości i poznasz znaczenie typu osobowości w zarządzaniu konfliktem
 • Nauczysz się udzielania informacji zwrotnej w taki sposób, aby zapobiegać i łagodzić konflikty

Zarządzanie konfliktami pozwoli Ci rozpoznawać i zapobiegać pierwszym symptomom agresji:

 • Nauczysz się rozpoznawać język, który może przekształcić się w agresję słowną
 • Dowiesz się tego, jaki jest związek języka z relacjami
 • Poznasz destrukcyjna moc opiniowania, osądów, nieżyczliwych czy „dowcipnych” komentarzy
 • Nauczysz się skutecznie reagować na język agresji

Konstruktywne zarządzanie konfliktami przez uczestników szkolenia w rezultacie przekłada się na konkretne korzyści dla ich organizacji:

 • Rośnie poziom współpracy w zespole
 • Konflikty rozwiązywane są w pozytywnej atmosferze
 • Energia pracowników ukierunkowana jest na osiąganie celów ważnych dla organizacji
 • Różnice interesów, czy celów ujawniane są w sposób umożliwiający ich optymalizację
 • Tworzy się kultura pracy sprzyjająca innowacjom
 • Dobre relacje pomiędzy pracownikami w organizacji (w tym pomiędzy przełożonym i podwładnym) z pewnością wspierają ich zaangażowanie

Ten program może być zrealizowany także ⇒ jako szkolenie zamknięte dla firmy lub ⇒ jako trening indywidualny.

Program

1. Psychologia konfliktu: jak rozpoznać pojawienie się konfliktu i aktywnie mu przeciwdziałać?

 • Kluczowe przyczyny pojawiania się konfliktów w zespole
 • Jasne i ciemne strony konfliktu: jak wykorzystywać konflikty na rzecz rozwoju członków zespołu, a także dalszej współpracy
 • Czynniki prowadzące do eskalacji konfliktów i sytuacji trudnych
 • Dynamika i kluczowe fazy konfliktu
 • Konflikt „gorący” i „zimny”
 • Główne błędy i nieefektywne zachowania w sytuacji konfliktu i ich konsekwencje dla zespołu
 • Rozpoznawanie trudnych emocji, a także konfliktów w zespole

2. Style reagowania w sytuacji konfliktu

 • Typologia dominujących stylów reagowania w sytuacji konfliktu:
  • Zarządzający
  • Unikający
  • Kompromisowy
  • Dostosowujący się
  • Współpracujący
 • Autodiagnoza osobistego stylu zarządzania konfliktem, a także tendencji członków zespołu – kwestionariusz
 • Trening rozpoznawania stylu reagowania w sytuacji konfliktowej
 • Dostosowywanie komunikacji, a także oddziaływań do unikalnych preferencji członków zespołu

3. Model zarządzania konfliktem

 • Model rozwiązywania konfliktu i dochodzenia do porozumienia
 • Deeskalacja konfliktu
 • Przygotowanie do rozwiązania sytuacji trudnej w zespole
 • Słowa mają znaczenia, czyli sztuka odpowiedniego nadawania znaczenia sytuacji konfliktowej
 • Przyznanie, że konflikt istnieje
 • Nawiązywanie kontaktu ze stronami konfliktu
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Zrozumienie wzajemnych punktów widzenia
 • Punkty zgody
 • Nastawienie na rozwiązania
 • Kompromis kontra konsensus
 • Uelastycznienie myślenia o rozwiązaniach
 • Moc deklaracji w umocnieniu porozumienia, a dodatkowo wybranych rozwiązań

4. Destrukcyjna krytyka kontra konstruktywne udzielanie trudnych informacji zwrotnych

 • Kluczowe błędy komunikacyjne popełniane w trakcie udzielania trudnych informacji zwrotnych
 • Psychologia oceniania, a także mechanizmy emocjonalne występujące w trakcie przyjmowania krytyki
 • Różnice między faktami, opiniami i osądami
 • Zasady tworzenia konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Przygotowanie do trudnej rozmowy z pracownikiem
 • Pytania i strategie budujące u odbiorcy poczucie odpowiedzialności i chęć wprowadzania zmian
 • Zachęcanie rozmówcy do generowania rozwiązań i stymulowanie proaktywnej postawy

5. Stanowczość kontra uległość

 • Jak radzić sobie w trudnych rozmowach ze współpracownikami i zachować asertywną postawę?
 • Kluczowa rola asertywności w komunikacji
 • Narzędzia asertywności gotowe do zastosowania w trudnych rozmowach
 • Rola konsekwencji w budowaniu autorytetu, a także współpracy opartej na zasadach
 • Model asertywnej odmowy, czyli jak odmawiać nie niszcząc relacji z pracownikami
 • Rola stanowczości w trakcie asertywnej odmowy
 • Rola uprzejmości w trakcie asertywnej odmowy
 • Praktyczny trening komunikacyjny oparty na sytuacjach wprost z codziennej praktyki uczestników

6. Zarządzanie emocjami rozmówców w trakcie trudnych rozmów i spotkań zespołu

 • Mechanizmy emocjonalne pojawiające się u stron konfliktu
 • Moc stosowania dyplomatycznych technik komunikacyjnych ułatwiających zarządzanie emocjami rozmówców
 • Przekazywanie trudnych informacji tak, by nie doprowadzić do pojawienia się negatywnego obrazu w oczach rozmówcy
 • Jak za pomocą metody zarządzania trudnymi emocjami radzić sobie z oskarżeniami, a także negatywnym odbiorem członków zespołu
 • Psychologiczne sposoby na tworzenie atmosfery współpracy, a dodatkowo dążenia do porozumienia nawet w sytuacjach trudnych i niejasnych
 • Przekierowywanie biegu rozmowy na korzystne tory za pomocą techniki refocusu
 • Budowanie „Złotych mostów komunikacyjnych” przy użyciu TAKIZACJI
 • Trening stosowania technik dyplomatycznej komunikacji w symulacjach bazujących na sytuacjach z codziennej praktyki zawodowej uczestników

Warunki

W CENIE SZKOLENIA ONLINE SĄ ZAWARTE:

 • udział w 1-dniowym szkoleniu prowadzonym przez naszego trenera – eksperta od godz. 9 do 15.00 w formie kilku bloków sesji online po około 1,5 godz. każda, z krótkimi – 10 min. – przerwami  w trakcie, a także 1 dłuższą przerwą trwającą 30 min.
 • przedszkoleniowa ankieta badająca potrzeby uczestników, a także istotne dla nich sytuacje – do przerobienia w trakcie szkolenia
 • materiały merytoryczne przesłane mailem lub udostępnione do pobrania w trakcie szkolenia online
 • ozdobny dyplom przesłany mailem do samodzielnego wydruku
 • lista literatury dodatkowej
 • poszkoleniowy e-mentoring z trenerem, a także weryfikacja zadania wdrożeniowego

MIEJSCE:

 • Szkolenie online za pośrednictwem platformy webinarowej LiveWebinar.pl
 • Nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów – wejście poprzez otrzymany przez uczestnika zabezpieczony link