Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

www.homocreatore.pl

obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej działającej pod domeną: www.homocreatore.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem STRONY jest firma:

Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE Sp. z o.o.

ADRES FIRMY: ul. Sejmikowa 4, 04-602 Warszawa

Kontakt tel: (+48)22 815 90 50

e-mail: biuro@homocreatore.pl

Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000393774 przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadającą nr NIP 9522112441, Regon 144409996

Numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Halinowie nr: 83 8019 0000 2001 0202 4907 0001

A.Definicje

 1. STRONA INTERNETOWA – oznacza, że umowa zawierana jest drogą elektroniczną i

jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

 1. ORGANIZATOR – Przedsiębiorca: Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE Sp.

z o.o., NIP: 9522112441, REGON: 144409996. Umowa sprzedaży jest zawierana poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ www.homocreatore.pl

 1. KLIENT, UCZESTNIK osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ.
 2. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja – Kodeks Cywilny Art.22.
 3. SZKOLENIE – usługa polegająca na organizacji imprez szkoleniowych , warsztatów kształcenia itp.
 4. REGULAMIN – niniejszy Regulamin STRONY INTERNETOWEJ.
 5. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży uczestnictwa w SZKOLENIU zawierana jest na odległość poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ.
 6. REZERWACJA – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci udziału w SZKOLENIU – z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w SZKOLENIU.
 7. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

B. Postanowienia ogólne.

 1. Zakres świadczonych usług – organizowanie imprez szkoleniowych oraz dokształcających w szerokim zakresie.
 2. ORGANIZATOR – w celu umożliwienia prezentacji swojej oferty i zawarcia umowy świadczy poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ usługi:

utworzenie i administrowanie konta KLIENTA na STRONIE;

przetwarzanie formularza REZERWACJI udziału w SZKOLENIU oferowanym na STRONIE; przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi „newsletter”; świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;

umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta UCZESTNIKA (Klienta)) na STRONIE jest zawierana na czas nieoznaczony;

umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia REZERWACJI poprzez wypełnienie formularza rezerwacji zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia;

usługa „newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony.

 1. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres ORGANIZATORA. ORGANIZATOR w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.

ORGANIZATOR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.

ORGANIZATOR i UCZESTNIK mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres do korespondencji ORGANIZATORA – w formie wiadomości e-mail lub pisemnie. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 2. Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze STRONA INTERNETOWĄ. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę  urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji STRONY INTERNETOWEJ konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na STRONIE INTERNETOWEJ.
 3. KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 4. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – fakturę.
 5. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

C. REZERWACJA – zgłoszenie udziału w SZKOLENIU.

 1. ORGANIZATOR przyjmuje zgłoszenia na udział w SZKOLENIACH od osób z Polski jak i z innych krajów.
 2. Przed dokonaniem REZERWACJI UCZESTNIK musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego REGULAMINU potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed zatwierdzeniem REZERWACJI. Formularz REZERWACJI (zgłoszenia) nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 3. Zgłoszenia drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia i potwierdzeniu dostępności miejsca w SZKOLENIU ORGANIZATOR potwierdza przyjęcie zgłoszenia. Przyjmuje się, że potwierdzenie REZERWACJI przez ORGANIZATORA oznacza zawarcie UMOWY.
 5. Warunki i terminy wpłat, udziału w SZKOLENIU i wzajemnych zobowiązań KLIENTA i ORGANIZATORA opisane są w WARUNKACH UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH, które są załącznikiem do niniejszego REGULAMINU i stanowią integralną część UMOWY zawieranej pomiędzy KLIENTEM i ORGANIZATOREM.
 6. Jeżeli SZKOLENIE jest opisana w drukowanym katalogu (prospekcie, ulotce reklamowej) to podany tam program, terminy wpłat, warunki wyżywienia i inne informacje związane z imprezą są traktowane jako uzupełnienie WARUNKÓW UCZESTNICTWA przywołanych powyżej.
 7. ORGANIZATOR stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 8. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA – dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: „POTWIERDŹ ZAKUP”

D. Formy płatności:

 1. Należności z tytułu udziału w SZKOLENIU można opłacić za pomocą tradycyjnego przelewu, kartą kredytową, e-przelewem za pośrednictwem PayU lub Dotpay.pl (regulaminy usług dostępne pod adresami internetowymi: https://www.payu.pl/regulaminy/ oraz http://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/) .
 2. Podane w ofercie ceny szkoleń są cenami w walucie polskiej i są cenami netto, do których dolicza się wymagane prawem podatki, w tym podatek VAT w wysokości 23%.
 3. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

E. Odstąpienie od umowy w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) UCZESTNIK będący KONSUMENTEM zawierając umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Warunkiem dotrzymania terminu jest złożenie w tym czasie oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną);
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno ORGANIZATOR jak i KONSUMENT są zobowiązani do zwrotu świadczeń – w terminie do 14 dni -,które otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadku rozpoczęcia świadczenia usług – za zgodą KONSUMENTA – przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy;

F. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

 1. ORGANIZATOR odpowiada wobec KONSUMENTA z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną – przez okres 2 lat od wydania rzeczy (świadczenia usługi).
 2. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres do korespondencji SPRZEDAWCY.
 4. ORGANIZATOR rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

G. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanym w pkt. 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 2. W przypadku zakupu świadczeń związanych z udziałem uczestnika w SZKOLENIU wymagającym podania danych osobowych – jak bilety na samolot,wnioski wizowe, wykup świadczeń związanych imiennie z osobą – dane te są udostępniane odpowiednio i wyłącznie w celu związanym z realizacją SZKOLENIA.
 3. W przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line – dane są udostępniane administratorowi systemu płatności.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ jest firma: Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE Sp. z o.o.
 5. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie „Rejestr klientów strony internetowej”.
 6. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zrealizowania, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy ORGANIZATOREM i KLIENTEM.
 7. Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze STRONY INETRNETOWEJ będzie na bieżąco otrzymywać informacje związane z ofertą STRONY INTERNETOWEJ. Klient będzie otrzymywał newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
 10. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie wybranych (zależnie od charakteru SZKOLENIA) danych z wymienionych poniżej :
 • nazwisko i imię; O adres ;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu kontaktowego;

H. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 7. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 8. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
 9. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 10. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 11. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 12. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.