Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.homocreatore.pl

obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.  |  ostatnia aktualizacja nastąpiła 18.09.2022 r.

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej działającej pod domeną: www.homocreatore.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem STRONY jest firma: Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE Sp. z o.o.

ADRES FIRMY: ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa

Kontakt tel.: (+48) 789 059 787  |  e-mail: biuro@homocreatore.pl

Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000393774 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadającą nr NIP 9522112441, Regon 144409996

Numer rachunków bankowych:

 1. BNP Paribas PL70 1600 1462 1808 4511 8000 0001
 2. Bank Spółdzielczy w Halinowie nr: PL83 8019 0000 2001 0202 4907 0001

 A. Definicje

 1. STRONA INTERNETOWA – oznacza, że umowa zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 2. ORGANIZATOR – Przedsiębiorca: Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE Sp. z o.o., ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa,  e-mail: biuro@homocreatore.pl,NIP: 9522112441, REGON: 144409996.
 3. KLIENT, ZGŁASZAJĄCY, UCZESTNIK osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ.
 4. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja – Kodeks Cywilny Art. 22.
 5. SZKOLENIE – usługa polegająca na organizacji procesu szkoleniowego, warsztatów kształcenia itp.
 6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin STRONY INTERNETOWEJ.
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży uczestnictwa w SZKOLENIU zawierana jest na odległość poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ www.homocreatore.pl.
 8. REZERWACJA – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci udziału w SZKOLENIU – z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w SZKOLENIU.
 9. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

B. WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH OTWARTYCH
zakupionych przez formularze znajdujące się na stronie homocreatore.pl są następujące:

Zakres świadczonych usług przez ORGANIZATORA – projektowanie i organizowanie SZKOLEŃ, procesów szkoleniowych oraz dokształcających w szerokim zakresie.

1. ORGANIZATOR – w celu umożliwienia prezentacji swojej oferty i zawarcia umowy świadczy poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ następujące usługi:

  • utworzenie i administrowanie konta KLIENTA na STRONIE;
  • przetwarzanie formularza REZERWACJI udziału w SZKOLENIU oferowanym na STRONIE; przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi „newsletter”; świadczenie usług elektronicznych w ww. zakresie jest bezpłatne;
  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta UCZESTNIKA (KLIENTA) na STRONIE jest zawierana na czas nieoznaczony;
  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia REZERWACJI poprzez wypełnienie formularza rezerwacji zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia;
  • usługa „newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony.

2. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres ORGANIZATORA. ORGANIZATOR w ciągu 30 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  • ORGANIZATOR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy USŁUGODAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
  • ORGANIZATOR i UCZESTNIK mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

3. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze STRONĄ INTERNETOWĄ. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę  urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji STRONY INTERNETOWEJ konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na STRONIE INTERNETOWEJ.

4. Postanowienia ogólne:

  • KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
  • SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – fakturę.
  • Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  • Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. REZERWACJA – zgłoszenie udziału w SZKOLENIU: ORGANIZATOR przyjmuje zgłoszenia na udział w SZKOLENIACH od osób z Polski jak i z innych krajów. Zgłoszenia drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

6. Jeżeli SZKOLENIE jest opisane w drukowanym katalogu (prospekcie, ulotce reklamowej) to podany tam program, terminy wpłat, warunki wyżywienia i inne informacje związane ze szkoleniem traktowane jako uzupełnienie niniejszych WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

7. Podane na stronie www ceny szkoleń są cenami w walucie polskiej i są cenami netto, do których dolicza się wymagane prawem podatki, w tym podatek VAT w wysokości 23% lub innej, jeżeli są w tym zakresie obowiązujące prawem przepisy . Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna na stronie w chwili złożenia zamówienia.

8. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez ORGANIZATORA wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszenia wysłanego przez ZGŁASZAJĄCEGO przez wciśnięcie przycisku POTWIERDŹ ZAKUP za pomocą systemu zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www ORGANIZATORA oraz dokonanie wszelkich wymaganych w formularzu opłat w systemie płatności elektronicznych PayU (w przypadku zaznaczenia w formularzu zakupowym opcji PayU) lub w inny sposób, w wyznaczonym przez ORGANIZATORA terminie (w przypadku wyboru opcji: Przelew bankowy – uzgodnienie szczegółów płatności), ale nie dłuższym niż w przeciągu 7 dni od daty wystawienia proformy.

9. Formy płatności: Płatność za szkolenie mogą być zrealizowane bezpośrednio za pomocą płatności elektronicznych PayU (w przypadku zaznaczenia w formularzu zakupowym opcji PayU) (regulamin usługi PayU dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.payu.pl/regulaminy/). Należności z tytułu udziału w SZKOLENIU można opłacić również za pomocą tradycyjnego przelewu lub kartą kredytową w przypadku zaznaczenia w formularzu zakupowym opcji (Przelew bankowy – uzgodnienie szczegółów płatności). Należności powinny wpłynąć na konto Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE w banku: BS nr: 83 8019 0000 2001 0202 4907 0001.

10. Wciśnięcie przycisku POTWIERDŹ ZAKUP i przesłanie wypełnionego formularza elektronicznego ze strony www Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE Sp. z o.o. jest równoznaczne z akceptacją zawartych w niej niniejszego REGULAMINU (w tym WARUNKÓW UCZESTNICTWA) oraz Polityki Prywatności przez ZGŁASZAJĄCEGO. Przed dokonaniem REZERWACJI UCZESTNIK musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego REGULAMINU potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed zatwierdzeniem REZERWACJI. Formularz REZERWACJI (zgłoszenia) nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

11. Po otrzymaniu zgłoszenia i potwierdzeniu dostępności miejsca w SZKOLENIU, ORGANIZATOR potwierdza przyjęcie zgłoszenia. Przyjmuje się, że potwierdzenie REZERWACJI przez ORGANIZATORA oznacza zawarcie UMOWY.

12. O przyjęciu na dany termin szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
a) lista uczestników będzie już zamknięta,
b) nie zgłosiła się na szkolenie minimalna liczba osób

13. Odstąpienie od umowy w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA: Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) UCZESTNIK będący KONSUMENTEM zawierając umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Warunkiem dotrzymania terminu jest złożenie w tym czasie oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną); W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno ORGANIZATOR jak i KONSUMENT są zobowiązani do zwrotu świadczeń – w terminie do 14 dni, które otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadku rozpoczęcia świadczenia usług – za zgodą KONSUMENTA – przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy;

14. Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 14 dni przed jego terminem oraz później – w przypadkach losowych spowodowanych np. np. Siłą Wyższą, zarządzeniem uprawnionych organów państwowych (np. ze względów sanitarnych), czy stanem zdrowia trenera.

15. W przypadkach określonych w punkcie 14., wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu maksymalnie 30 dni od daty przesłania przez Zgłaszającego podpisanej odpowiednio korekty faktury, na adres Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.

16. W przypadku płatności metodą tradycyjną po wyborze opcji: (Przelew bankowy – uzgodnienie szczegółów płatności), Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy i nie przyjęcia zgłoszonego uczestnika na szkolenie w przypadku, jeżeli odpłatność za szkolenie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE w terminie wskazanym na fakturze.

17. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i przesłana mailem na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

18. Całkowita rezygnacja z udziału w szkoleniu na 14 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zgłaszającego, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną na adres biuro@homocreatore.pl oraz uzyskaniu potwierdzenia otrzymania tej wiadomości przez Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości. Żądanie zwrotu opłaty za szkolenie w związku z późniejszym zgłoszeniem rezygnacji ze szkolenia nie będzie uwzględniane.

19. W przypadku niemożności uczestnictwa w szkoleniu wskazanej w karcie zgłoszenia osoby, może ona być w każdych okolicznościach zastąpiona innym uczestnikiem nawet w dniu rozpoczęcia szkolenia.

20. Jeżeli uczestnik nie ma możliwości uczestnictwa w szkoleniu i zgłosi to najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem, wówczas może wybrać sobie inny dostępny termin lub temat szkolenia o podobnej cenie lub dokonać dopłaty do droższego szkolenia w innym terminie. Późniejsza zmiana terminu szkolenia nie jest możliwa. Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE uwzględnia przypadki losowe po stronie uczestnika i rozważa je indywidualnie, kierując się zasadami dobrej współpracy.

21. Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE zastrzega sobie, że przesłane przez Zleceniodawcę płatności nie zostaną zwrócone – czyli Zleceniodawca zostanie obciążony ceną szkolenia w 100%, jeżeli uczestnik nie stawi się na szkoleniu w wyznaczonym terminie (pomimo możliwości przedstawionych w punktach 10., 11. i 12.). Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE uwzględnia przypadki losowe po stronie uczestnika i rozważa je indywidualnie kierując się zasadami dobrej współpracy.

22. Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w szkoleniu otwartym w przypadku, gdy Firma zgłaszająca i/lub Uczestnicy zgłoszeni przez Firmę i/lub Osoby Prywatne prowadzą działalność konkurencyjną wobec Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE.

23. Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej (pocztą lub e-mailem) w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od działań Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE. Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności za nie uzyskanie efektów będących wynikiem wniosków wypracowanych i powstałych w wyniku procesów rozwojowych i doradczych oraz za szkody wynikające z nie uzyskania korzyści z tego tytułu. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku braku zapłaty za dane szkolenie.

24. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności usługi z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres do korespondencji SPRZEDAWCY. ORGANIZATOR rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji.

25. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.

C. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ jest firma: Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE Sp. z o.o., ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, NIP: 9522112441, KRS: 0000393774, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł, e-mail: biuro@homocreatore.pl, zwana dalej “Homo Creatore”.
 3. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zrealizowania, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy ORGANIZATOREM i KLIENTEM.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
 5. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie wybranych (zależnie od charakteru SZKOLENIA) danych z wymienionych poniżej:
  • nazwisko i imię;
  • stanowisko;
  • adres;
  • nazwę firmy pracodawcy (w przypadku zgłoszeń od firm, czy innych organizacji)
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego;

Dane do faktury

Informacje podane w sekcji “dane do faktury” przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy szkoleniowej (art. 6. ust. 1. lit. b RODO), realizacji  obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6. ust. 1. lit. c RODO) oraz archiwizacji informacji na potrzeby ewentualnego  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego, odtworzenia przebiegu współpracy, przeprowadzonych szkoleń, przyznanych rabatów itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Homo Creatore, o którym mowa w art. 6. ust. 1. lit. f RODO.

Dane uczestników szkolenia

Dane osobowe uczestników szkolenia, które zostają Homo Creatore udostępnione w ramach tego formularza przetwarzane są w celu wywiązania się przez Homo Creatore z umowy szkoleniowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Homo Creatore, o którym mowa w art. 6. ust. 1. lit. f RODO. Ponadto, dane uczestników szkolenia będą przetwarzane po zrealizowaniu umowy w celu archiwizacji informacji na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również zapewnienia uczestnikom szkolenia możliwości uzyskania duplikatu certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu oraz skorzystania w przyszłości z rabatu dla uczestników poprzednich szkoleń, co również stanowi uzasadniony interes realizowany przez Homo Creatore, o którym mowa w art. 6. ust. 1. lit. f RODO.

Dane osoby koordynującej

Dane osoby koordynującej wskazane w ramach tego formularza przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy szkoleniowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Homo Creatore, o którym mowa w art. 6. ust. 1. lit. f RODO. Ponadto, dane osoby koordynującej będą przetwarzane po zrealizowaniu umowy w celu archiwizacji informacji na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również odtworzenia przebiegu współpracy, wymienionej korespondencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Homo Creatore, o którym mowa w art. 6. ust. 1. lit. f RODO.

Newsletter:

Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze STRONY INETRNETOWEJ będzie na bieżąco otrzymywać informacje związane z ofertą STRONY INTERNETOWEJ. Klient będzie otrzymywał newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Homo Creatore. Jeżeli w chwili zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, nie upłynie jeszcze określony przepisami prawa termin przechowywania dokumentacji księgowej, część danych będzie przechowywana w ramach tej dokumentacji do czasu upływu terminu przewidzianego przepisami prawa. Okres przechowywania danych wynika z uzasadnionego interesu realizowanego przez Homo Creatore w postaci archiwizacji informacji na potrzeby identyfikacji klienta powracającego, odtworzenia przebiegu współpracy, wymienionej korespondencji, jak również wystawienia duplikatu certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu oraz przyznaniu rabatu z uwagi na udział we wcześniejszych szkoleniach. Jeżeli w wyniku sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych, dane te zostaną przez Homo Creatore usunięte, niemożliwym może okazać się skorzystanie z rabatu, uzyskanie duplikatu certyfikatu itp.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Homo Creatore, takie jak podwykonawcy zaangażowani w obsługę szkolenia, dostawcy usług internetowych, firmy kurierskie lub pocztowe, biuro rachunkowe. Ponadto, dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się dane osobowe. Co więcej, w razie zaistnienia takiej konieczności, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury. W razie konieczności skorzystania z usług kancelarii prawnej, dane osobowe mogą być również udostępnione kancelarii, jeżeli zakres świadczonej pomocy prawnej będzie wymagał dostępu do takich danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

  • Prawo dostępu do  danych oraz otrzymania ich kopii.
  • Prawo do sprostowania (poprawiania) danych.
  • Prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa  zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali  dane, mogą Państwo żądać, abyśmy je usunęli).
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem  działań, jeżeli w Państwa opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (macie Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  • Prawo do przenoszenia danych (macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli nam Państwo na podstawie umowy lub zgody; mogą  nam zlecić Państwo przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę Państwo wyrazili.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych w ramach tego formularza jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy szkoleniowej.

Realizacja procesu edukacyjnego w ramach organizowanych szkoleń otwartych wymaga od nas (Homo Creatore) komunikacji z uczestnikami. W ramach współpracy dotyczącej szkolenia otwartego Homo Creatore może kierować do uczestników kursu na udostępnione dane uczestników szkolenia, informacje edukacyjne i rozwojowe powiązane bezpośrednio z tematem szkolenia oraz informacje organizacyjne dotyczące realizacji programu. Nasze działania opieramy na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ kontakt z uczestnikami kursu jest niezbędny do wywiązania się z umowy. W celu komunikacji będziemy używać udostępnione nam następujące dane kontaktowe: firmowe adresy do korespondencji, firmowe adresy poczty elektronicznej, bądź firmowe numery telefonu. Komunikacja z uczestnikami szkoleń może następować przez okres do 12 miesięcy. Rozpoczyna się zaraz po nadesłaniu nam firmowych danych kontaktowych uczestników i odnotowaniu wysłanych płatności ankietą przed-szkoleniową, a kończymy około 12 miesięcy po zakończeniu szkolenia. Celem komunikacji Homo Creatore z uczestnikami jest jedynie skuteczne przeprowadzenie procesu edukacyjnego, informacja o terminach i programie, follow up-y, realizacja testów, umożliwienie dostępu do wiedzy oraz dostarczenie innych mobilnych elementów dydaktycznych oraz inspiracji biznesowych (m.in. webinarów, artykułów, podcastów).  Powyższa komunikacja jest częścią procesu metodyczno-edukacyjnego powiązanego ze szkoleniem – uczestnicy oraz klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów w związku z jej przeprowadzeniem. Homo Creatore jednocześnie informuje Zgłaszającego, że komunikacja edukacyjna z użytkownikami może być w każdej chwili zakończona. Homo Creatore w każdym momencie może ograniczyć jej zakres i dostępność.

Obowiązek informacyjny dla uczestników szkoleń otwartych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, firmowy adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, informacje o zajmowanym stanowisku, firmowy adres do korespondencji i nazwę pracodawcy), udostępnione nam przez Twojego pracodawcę, w celu prawidłowego wykonania szkolenia, w tym również prowadzenia komunikacji mailowej związanej ze szkoleniem przez okres do 12 miesięcy od odbycia się szkolenia, a następnie w celu archiwizacji informacji na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również zapewnienia Ci możliwości uzyskania duplikatu certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu oraz skorzystania w przyszłości z rabatu dla uczestników poprzednich szkoleń. Opieramy się tutaj na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6. ust. 1. lit. f RODO.

Nasze dane jako administratora danych to: Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE Sp. z o.o., ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, NIP: 952 2112441, KRS: 0000393774, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł.

Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia przez nas działalności gospodarczej. Okres przechowywania danych wynika z uzasadnionego interesu realizowanego przez nas w postaci archiwizacji informacji na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Twoim udziałem w szkoleniu, jak również zapewnienia możliwości wystawienia duplikatu certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu oraz przyznaniu rabatu z uwagi na udział we wcześniejszych szkoleniach. Jeżeli w wyniku sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych, dane te zostaną przez nas usunięte, niemożliwym może okazać się skorzystanie z rabatu, uzyskanie duplikatu certyfikatu itp.

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, takie jak podwykonawcy zaangażowani w obsługę szkolenia, dostawcy usług internetowych, firmy kurierskie lub pocztowe. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury. W razie konieczności skorzystania z usług kancelarii prawnej, dane osobowe mogą być również udostępnione kancelarii, jeżeli zakres świadczonej pomocy prawnej będzie wymagał dostępu do takich danych.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

D. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 3. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 5. ORGANIZATOR stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546).
 6. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 7. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 8. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.