FRIS ® Style Myślenia i Style Działania

FRIS test

Narzędzie diagnostyczne i rozwojowe oparte na badaniach naukowych – z bardzo wysokimi wskaźnikami psychometrycznymi – polecane dla osób indywidualnych i zespołów

FRIS ® to nazwa metody i zbudowanych na niej narzędzi, które trafnie opisują i określają naturalny STYL MYŚLENIA i STYL DZIAŁANIA człowieka. Są to właściwości ludzkiego umysłu, które nie podlegają zmianie w trakcie życia danej osoby (jak Styl Myślenia) lub podlegają niewielkim modyfikacjom (jak Styl Działania).

Wystarczy zbadać daną osobę za pomocą FRIS ® tylko raz, by móc wyciągać miarodajne wnioski dotyczące preferowanego przez nią sposobu myślenia i działania w trakcie dalszej kariery zawodowej.

Poznanie cech swojego umysłu pozwala sprawniej się uczyć, dopasować do siebie ścieżkę kariery i podejmowane wyzwania, by działać najbardziej skutecznie a jednocześnie odnajdywać w nich przyjemność, czyli wchodzić w stan najwyższej kompetencji zwany FLOW.

FRIS ® nie zajmuje się osobowością, temperamentem, inteligencją, kompetencjami, czy wiedzą lecz sposobem myślenia człowieka

Ważne są w tym modelu nie tylko perspektywy preferowane (aktywne) w myśleniu czy działaniu danej osoby, ale także perspektywy przez nią unikane (nieaktywne).

 Co to jest Styl Myślenia FRIS ®?

STYL MYŚLENIA (in. styl poznawczy) to spontaniczny sposób reagowania i podejmowania decyzji, który ujawnia się szczególnie w nowych dla człowieka sytuacjach, kiedy nie ma jeszcze żadnych doświadczeń ani gotowych rozwiązań. Styl Myślenia danej osoby opiera się na jednej, dominującej i niezmiennej perspektywie poznawczej spośród czterech możliwych perspektyw opisujących naszą:

 • Percepcję
 • Sposób przetwarzania informacji oraz
 • Sposób podejmowania decyzji

Każdy sposób myślenia jest dobry, ma swoje zalety, ma też swoje ograniczenia, żaden nie jest lepszy lub gorszy od pozostałych.

4 perspektywy poznawcze, wchodzące w skład modelu FRIS ®, przekładają się na zachowania ludzi, którzy preferują w Stylu Myślenie zawsze tylko jedną z tych perspektyw:

PERSPEKTYWY PREFEROWANE I ODPOWIADAJĄCE IM STYLE MYŚLENIA

 1. PERSPEKTYWA FAKTÓW = ZAWODNIK

ZAWODNICY DECYDUJĄ = Szybko oceniają fakty z punktu widzenia przydatności do osiągnięcia założonego celu, sprawnie rozpoznają związki przyczynowo – skutkowe. Wiedzą, czego chcą i jak to osiągnąć, więc zmierzają prosto do celu, skutecznie pokonując przeciwności. Świat widzą jednoznacznie: albo coś jest czarne albo białe.

 1. PERSPEKTYWA RELACJI = PARTNER

PARTNERZY UCZESTNICZĄ = Intuicyjnie rozpoznają związki pomiędzy osobami, obiektami, czy zdarzeniami i odbierają je bardzo osobiście, subiektywnie. Potrafią czytać między wierszami, silnie odczuwają przy tym emocje i dążą do uzyskania porozumienia.

 1. PERSPEKTYWA IDEI = WIZJONER

WIZJONERZY ZMIENIAJĄ = Traktują rzeczywistość jako tylko jeden z możliwych do zaistnienia wariantów, łatwo odkrywają nowe zależności, swobodnie podważają istniejące założenia. Są to osoby otwarte na nowe, pociągają je niezbadane obszary, chętnie eksperymentują, z łatwością tworzą i zaczynają wszystko od nowa, myślą wielotorowo.

 1. PERSPEKTYWA STRUKTUR = BADACZ

BADACZE ROZWAŻAJĄ = Dążą do szczegółowego zgłębienia istoty problemu, by uzyskać jego kompletny, obiektywny obraz z punktu widzenia wielu kryteriów. Działają metodycznie rozważając wszystkie możliwe za i przeciw przed rozpoczęciem działań.

 Co to jest Styl Działania FRIS ®?

Styl Działania ujawnia, jakimi ew. dodatkowymi perspektywami człowiek uzupełnia swój Styl Myślenia, aby go najlepiej wykorzystać. Styl Działania (zawierający w sumie od 1 do 3 perspektyw) wynika z naszych doświadczeń, wartości, przekonań i wpływów środowiska, może się więc nieco modyfikować w ciągu życia.

Dzięki Stylowi Działania wiemy, w jakich sytuacjach i w jaki sposób dana osoba najchętniej i najsprawniej używa swojego Stylu Myślenia. Dzięki temu można się dowiedzieć, czy jest typem krótko- czy długodystansowca, czy ceni sobie bardziej współpracę, czy niezależność, podejście teoretyczne, czy praktyczne, jak osiąga cele, itp.

Wyróżniamy 14 Stylów Działania.

Unikanie pewnych perspektyw poznawczych FRIS ® w Stylu Działania mówi nam równie dużo o zachowaniach osób, jak ich preferencje:

 

Zobacz przykładowy raport indywidualny FRIS ®:

PRZYKŁAD – Wizjoner-Entuzjasta – Raport indywidualny FRIS ®

 

PERSPEKTYWY NIEAKTYWNE /UNIKANE/

 1. PERSPEKTYWA FAKTÓW

AKCEPTUJĄ to, co jest, dążąc do zrozumienia niejednoznaczności, nie odrzucają sprzecznych wniosków, nie spieszą się z działaniem i materializacją swoich wizji czy planów.

 1. PERSPEKTYWA RELACJI

OBSERWUJĄ i dążą do zrozumienia przyczyn sytuacji, ale bez osobistego zaangażowania się w nią, nie lubią wchodzić w relacje z otoczeniem.

 1. PERSPEKTYWA IDEI

CHRONIĄ to, co jest przez systematyczną dbałość i stopniowy rozwój, nie lubią zmian.

 1. PERSPEKTYWA STRUKTUR

REAGUJĄ dążąc do szybkiego podejmowania działań w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu, nie lubią się długo przygotowywać i zajmować profilaktyką.

 Zalety FRIS ® wyróżniające to narzędzie spośród innych

 1. Jest wysoce wiarygodny z punktu widzenia kryteriów psychometrycznych wyznaczających poziom jakości narzędzi badawczych.

Bazuje na modelach psychologii poznawczej uzyskując w analizach statystycznych bardzo wysokie  wskaźniki rzetelności (Alfa Cronbacha od 0,82 – 0,88), stabilności względnej, trafności teoretycznej, kryterialnej i fasadowej. Został poddany dwukrotnie walidacjom: dla populacji menedżerów (próba 767 osób w 2015 r.) i nauczycieli (próba 5 804 osoby 2 2017 r.).

 1. W Polsce liczba przebadanych osób przekroczyła już 40 000, w związku z czym FRIS ® uwzględnia nie tylko język lecz także polskie aspekty kulturowe, ponieważ został opracowany przez zespół rodzimych badaczy.
 2. Jest nowoczesny – w użytkowaniu sprawdza się od 2015 roku – z bardzo dobrze opracowaną podstawą naukową wynoszącą 10 lat badań.
 3. Jest narzędziem prostym w użyciu i praktycznym, które trafnie i w przystępnej formie wyjaśnia, w jaki sposób ludzie rozwiązują problemy i podejmują decyzje.
 4. Ma pozytywny charakter, ponieważ nie ocenia ani nie mierzy kompetencji, tylko pokazuje jak dana osoba myśli i działa. Każdy ze stylów w jakimś aspekcie się sprawdza bardziej a w innym mniej – lepiej więc można na podstawie wyników FRIS ® dopasować oczekiwania do osoby i wykorzystać jej potencjał.
 5. Jest bardzo dobrze odbierany i oceniany przez osoby badane. Na 1 624 opinii średnia ocena = 4,7 w skali 1 – 5 z czego 99% deklarowało, że ich Styl Myślenia został poprawnie określony oraz, że podoba im się zawartość i sposób opracowania raportu.
 6. Został praktycznie i biznesowo sprawdzony we współpracy z czołową polską uczelnią menedżerską – Akademią Leona Koźmińskiego – która jest partnerem strategicznym FRIS ®.
 7. Wspiera diagnozę oraz rozwój indywidualnych osób oraz efektywnych zespołów szczególnie dzięki MODELOWI PROCESU FRIS ®.

FRIS ® doskonale sprawdza się w następujących obszarach i działaniach:

 • podnoszenia skuteczności osobistej
 • poprawa komunikacji i współpracy
 • rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • budowanie ścieżek kariery
 • plany szkoleń i rozwoju
 • wspomaganie coachingu
 • planowanie przydziału zadań wg predyspozycji
 • budowanie zespołów
 • zarządzaniu zespołami i projektami
 • diagnoza i zarządzanie konfliktami

Korzyści z FRIS ® dla zespołów i organizacji

Każdy członek zespołu to potencjalnie inny Styl Myślenia i Działania To może prowadzić do trudności w komunikacji i konfliktów wynikających z różnych perspektyw patrzenia na sytuację i inaczej rozkładanych priorytetów.

Równie szkodliwe, co różnice, może być też nadmierne podobieństwo członków zespołu do siebie. Prowadzi to do świetnego dogadywania się w ramach zespołu przy zaniedbywaniu niektórych koniecznych do skutecznego działania aspektów rzeczywistości.

Diagnozę, jak jest i podpowiedzi, co z tym robić daje RAPORT ZESPOŁOWY FRIS ®. Uwzględnia on RAPORTY INDYWIDUALNE FRIS ® oraz MODEL PROCESU FRIS ®. Dzięki niemu można łatwo zrozumieć, dlaczego jedni się lubią a inni działają sobie nieustannie na nerwy.  Różne Style Myślenia to np. inne tempo przetwarzania danych: szybka selekcja i przejście dalej v. dogłębna analiza, zanim podejmie się decyzję.

Oczywiste stają się więc korzyści z powszechnego wprowadzenia badań FRIS ® do całej organizacji:

 1. WZROST EFEKTYWNOŚCI – dzięki wiedzy, jakie typy zadań preferują umysły badanych osób
 2. POPRAWA JAKOŚCI WSPÓŁPRACY – dzięki wiedzy, jak się komunikować z badanymi odpowiednio do ich Stylów Myślenia
 3. III. LEPSZE DOPASOWANIE ZADAŃ DO PREDYSPOZYCJI LUDZI
 4. SYNERGICZNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU – dzięki lepszej komunikacji, dopasowaniu zadań i zmniejszeniu konfliktów

Rola procesu FRIS ® w diagnozie, rozwoju i wykorzystaniu potencjału zespołu

Proces FRIS ® bazuje na naturalnym cyklu skutecznego działania:

I. od IDEI, czyli INICJOWANIA (pomysły, koncepcje, wizje, strategie)

II. przez STRUKTURY, czyli PRZYGOTOWANIE (analizy, plany i projekty)

III. do WDRAŻANIA DZIAŁAŃ W ŻYCIE uwzględniających dwa niezbędne w realizacji obszary:

 • FAKTY (zadania, priorytety i cele)
 • LUDZI (współpracę, motywowanie i angażowanie).

Przechodzimy od I. definicji problemu, przez pomysły jego rozwiązania, dalej II. analizy, optymalizacje i plany realizacji do III. wdrożeń dzięki skutecznemu określeniu celów i efektywnej ich realizacji oraz umiejętnemu zaangażowaniu w to odpowiednich ludzi.

Każdy człowiek najsprawniej posługuje się swoim umysłem tylko na pewnych etapach tego procesu. Natomiast innymi etapami nie specjalnie się zajmuje i nie potrafi się w nich tak dobrze poruszać, jak inni.

Niezwykle istotne jest z punktu widzenia każdego zespołu zdiagnozowanie jego całościowego potencjału. Dzięki temu możemy ustrzec się wielu zagrożeń. Należą do nich takie sytuacje, że np.: zespół nie przykłada wagi do przygotowań, nie uwzględnia oporów otoczenia, lub cierpi na brak kreatywności i unika zmian.

A może w łonie zespołu między jego uczestnikami stale powtarzają się konflikty, strony zarzucają sobie pomijanie istotnych aspektów? Szczególnie jest to istotne, gdy tym zespołem jest zarząd danej firmy!

Na mapie Procesu FRIS ® w RAPORCIE ZESPOŁOWYM można zdiagnozować i przewidzieć możliwe trudności i odpowiednio wcześnie im zapobiec.

Jeżeli zespół już istnieje. to pewne tendencje w nim się ujawniły. Dzięki mapie Procesu FRIS ®, zwiększeniu świadomości i odpowiedniej pracy rozwojowej z tym zespołem możemy przekształcić problemy (wynikające z różnic) w jego potencjał i synergiczną siłę.

 

Zobacz przykładowy raport zespołowy FRIS ®:

Raport zespołowy FRIS ® (przykład)

 

Zadaj nam swoje pytania – chętnie Ci doradzimy