Profesjogram, czyli profil stanowiska pracy metodą DISC D3

Profesjogram umożliwia określenie najbardziej pożądanych dla interesów organizacji, modelowych cech i predyspozycji, potrzebnych u pracownika do skutecznego wykonywania pracy na danym stanowisku

Profesjogram, czyli profil stanowiska pracy można wykonać na 2 sposoby:

  1. Przeprowadzamy wywiady ustrukturalizowane z osobami, które mają decydujący wpływ na ustalenie wymogów dla kandydatów, zakresu zadań na danym stanowisku i sposobu wykonywania tych zadań i na tej podstawie budujemy Profesjogram jako  profil osobowy idealnego kandydata, który służy następnie do porównań z realnymi profilami badanych kandydatów
  2. Przeprowadzamy badanie jednym z kwestionariuszy DISC D3 (DISC D3 STANDARD lub DISC D3 MAX) konkretnej osoby (lub kilku osób), która dała się w trakcie swojej pracy w firmie poznać jako bardzo dobry pracownik na stanowisku, dla którego budujemy Profesjogram. Jeżeli mamy osobę, która jest oceniana jako słabo radząca sobie na tym stanowisku – również możemy zbadać jej profil. Następnie na podstawie analizy profilu konkretnych osób: dobrze / źle radzących sobie na danym stanowisku, typujemy kluczowe cechy pożądane i takie, których lepiej u kandydatów unikać

Można oczywiście połączyć przy sporządzaniu Profesjogramu metodę z pkt 1. i 2.

SZCZEGÓŁOWA METODOLOGIA:

Formularz PROFESJOGRAMU powinny wypełniać przynajmniej 2 osoby, które znają zakres obowiązków na danym stanowisku pracy (jednak NIE osoby  zajmujące obecnie to stanowisko) np.: przełożony, pracownik działu kadr albo osoba, która wcześniej zajmowała podobne stanowisko.

Formularz zawiera 24 pytania pozwalające zdefiniować najbardziej pożądane, z punktu widzenia firmy cechy i zachowania potrzebne do skutecznego wykonywania tej pracy.

W wyniku wzajemnego porównania wyników badań kwestionariuszami DISC D3 konkretnego kandydataProfesjogramem można bardzo dobrze dopasować osobę z jej predyspozycjami do wymogów stanowiska pracy, tak aby w pełni wykorzystać jej potencjał i zminimalizować straty ponoszone przez organizację wynikające z błędnych decyzji kadrowych  dzięki temu, że:

  • precyzyjnie określa stopień zgodności pomiędzy profilem osobowości badanej osoby (DISC D3) a wymaganymi zachowaniami pasującymi do danej roli (Profesjogram)
  • wspiera proces rekrutacji – dzięki profilowi stanowiska pracy wzrasta nasza świadomość kogo szukamy i opracowując profile wybranych kandydatów, możemy zatrudnić tego, który najlepiej będzie pasował osobowością (przy założeniu, że jego kompetencje formalne i wiedza fachowa nam odpowiadają)
  • pozwala na zmianą zakresu obowiązków pracowników tak, by w większym stopniu wykorzystać w pracy ich naturalne predyspozycje i talenty
  • daje możliwość naboru osób do zespołu o profilu  osobowym podobnym do  pracownika, który najlepiej sobie radzi i osiąga sukces na danym stanowisku pracy w naszej organizacji