Zarządzanie zespołem, prowadzenie firmy lub praca w obszarze HR są nieodłącznie związane ze stosowaniem prawa pracy

Wszelkie działania w tym obszarze potrzebują mieć swoje umocowanie w przepisach prawa. Nierzadko same dobre chęci, bez sprawdzenia przepisów, mogą narazić bezpieczeństwo firmy i współpracowników. Do oczywistych kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem jak umiejętności komunikacji, delegowania zadań, czy motywowania trzeba koniecznie dodać znajomość prawa pracy.

Tymczasem wiele organizacji pomija aspekt deficytów w wiedzy prawnej w obszarze HR, co wpływa nie tylko na jakość pracy, poczucie sprawczości menadżera, lecz również może zagrozić poczuciu zaufania w relacjach pracownicy – pracodawca.

Chaos prawny źle oddziałuje na zaangażowanie i stabilność pracy w firmie. Nieprawidłowości dotyczące braku respektowania przepisów mogą być wykryte przez Państwową Inspekcje Pracy lub podnoszone przez pracowników nawet w sądzie pracy. To może zniszczyć wizerunek pracodawcy na rynku i zniechęcić dobrych kandydatów do składania aplikacji.

Nowoczesny menadżer powinien znać legalne aspekty związane z czasem pracy, nadgodzinami, kwestiami dyskryminacji, mobbingu, nierównego traktowania oraz motywowania i karania pracowników.

Z punktu widzenia prawa pracy współpraca z pracownikiem to proces, który trwa od momentu prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, bieżącej współpracy z pracownikiem a kończąc na rozstaniu pracownika z firmą.

I właśnie to szkolenie przygotowuje podejmowania dobrych decyzji i działań na każdym z tych etapów.

Charakter zajęć i cele szkolenia o prawie pracy w obszarze HR:

Celem jednodniowych zajęć z trenerem jest wzrost wiedzy uczestników w obszarach prawa pracy oraz zdobycia umiejętności legalnego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Każdorazowo trener przeprowadza wywiad w zakresie indywidualnych potrzeb, wewnętrznych źródeł prawa pracy i dostosowuje program do oczekiwań naszych klientów.

Zajęcia prowadzone są przez radcę prawnego posiadającego uprawnienia trenera biznesu oraz facylitatora.

To wpływa na zwiększenie interakcji z uczestnikami oraz używanie metod aktywizujących – case studies, burzy mózgów, dyskusji; pracy zespołowej i indywidualnej.

(Ag.M)

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

  • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

  • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Zadaj nam swoje pytania

Program

1. Akty prawne regulujące tematy związane z zatrudnianiem pracowników – wewnętrzne i powszechne źródła prawa pracy:

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z kluczowymi zapisami kodeksu pracy, wewnętrznych regulaminów pracy, wynagrodzeń, premiowania i innymi przekazanymi przez Klienta.

Omówione zostaną:

 • benefity
 • ABC rekrutacji
 • wszelkie istotne z punktu widzenia zarządzania zespołem i HR zapisy

2. Odpowiedzialność prawna za zarządzenie zespołem pracowników:

 • Co może zrobić menedżer
 • Jakie ma uprawnienia do zmian warunków zatrudnienia
 • Odpowiedzialność kierownika względem zarządu jak i swoich pracowników.

3. Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu:

Blok poświęcony zostanie zdefiniowaniu pojęć mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania.

Pojęcia prawne daleko odbiegają od ich potocznego znaczenia i samo ich poznanie jest dla wielu osób sporym zaskoczeniem.

Wiedza ta pomoże przeciwdziałać patologiom w miejscu pracy i zdefiniować granice pomiędzy podporządkowaniem pracowniczym i obowiązkiem pracownika do wykonywania poleceń a nieprawidłowościom w zarządzaniu.

Omówione zostaną:

 • metody diagnozowania mobbingu w miejscu pracy
 • pomocy ofierze w oparciu o obowiązujące przepisy
 • regulamin wewnętrzny
 • procedury na wypadek zgłoszeń

4. Praca zdalna w zespole:

Dotychczasowe „covidowe” regulacje niebawem przestaną obowiązywać i na ich miejsce wejdzie nowelizacja kodeksu pracy, która umożliwiać będzie wdrożenie u pracodawców pracę zdalną na stałe.

Wymogi jakie stawiane są przed pracodawcą to nie tylko obowiązek pokrycia kosztów mediów dla pracownika, ale również szereg obowiązków w zakresie BHP, czy też obowiązek udzielenia pracy zdalnej m.in.  pracownicom w ciąży, czy osobom posiadającym dzieci do lat 4.

Na te zmiany należy przygotować się nie tylko prawnie, ale również organizacyjnie.

Blok obejmuje zarówno kwestie formalne ustanowienia pracy zdalnej, jak również praktyczne rady związane w zarządzaniu zespołem zdalnym.

5. Motywowanie i karanie pracowników –  niezbędne formalności i zasady ich stosowania:

Osoby zarządzające zespołem na ogół nie posiadają elementarnej wiedzy prawnej, kiedy można zastosować kary porządkowe wskazane w kodeksie pracy. To zaś z kolei skutkuje wysokim odsetkiem przegranych spraw pracodawców przed sądami pracy, gdzie pracownicy kwestionują zasadność i tryb nałożenia kary.

Warto poznać mechanizmy i zasady stosowania kar porządkowych, gdyż ich wdrożenie niejednokrotnie skutkuje zwiększeniem dyscypliny i efektywności pracy.

Omówione zostaną również wskazane w kodeksie pracy i ew. w wewnętrznych źródłach prawa pracy przekazanych przez Klienta metody i zasady przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia.

6. Kontrola wykonywania pracy:

Na ile możliwe i zgodne z prawem jest monitorowanie skrzynek e-mail, GPS-u, czy pulpitu pracownika?

Te metody mogą być stosowane, o ile pracodawca wdrożył mechanizmy prawne umożliwiające ich stosowanie, oraz zapoznał z ich treścią pracowników. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę, jak legalnie kontrolować pracowników – zarówno podczas pracy zdalnej jak i stacjonarnej.

7. Czas pracy (w tym m.in. czas pracy w podróży służbowej, obligatoryjne przerwy w pracy i ograniczenia w stosowaniu nadgodzin:

Obowiązek ustalania grafików, delegowania nadgodzin, zapewniania przerw dobowych i tygodniowych to często rola bezpośrednich przełożonych pracowników.

Konsekwencje nieprzestrzegania zasad, to na ogół wykroczenia i to nie pracodawca, ale konkretny sprawca nieprawidłowości może otrzymać mandat za nieprawidłowości.

Warto poznać zasady, aby nie narażać się na odpowiedzialność.

8. Plan naprawczy:

Instytucja planu naprawczego – mimo, że nie jest zdefiniowana w kodeksie pracy – z powodzeniem jest wdrażana przez wielu pracodawców. Jej rolą jest pomoc pracownikowi, którego jakość pracy, problemy komunikacyjne, dyscyplina etc. nie spełniają uzasadnionych oczekiwań pracodawcy. Spisanie obszarów wymagających poprawy, określenie terminów weryfikacji i zaangażowania przełożonego w pomoc pracownikowi to klucz do poprawy, lub w przypadku jej braku – podstawa do wypowiedzenia stosunku pracy.

9. Jak przygotować się do rozstania z pracownikiem:

Omówione zostaną zasady wypowiedzenia umów na okres próbny, określony i nieokreślony – w szczególności w zakresie wskazania w treści wypowiedzenia konkretnych i rzeczywistych powodów uzasadniających decyzje rozstania się z pracownikiem.

Wskazane zostaną również uprawnienia pracownika, który nie zgadza się z decyzją pracodawcy oraz skutki prawne uchybień pracodawcy w zakresie wypowiadania umów o pracę.

10. Sygnaliści w organizacji – jak dzięki zgłoszeniom zyskać przewagę konkurencyjną:

Proces wdrożenia ochrony sygnalistów do polskiego porządku prawnego jest długi i mozolny. Mimo to, należy mieć świadomość, że przepisy wejdą w życie a mocą ustawy zostanie przyznana sygnalistom ochrona, jeśli zgłoszą nieprawidłowość w miejscu pracy i uczynią to w dobrej wierze.

Katalog zakazanych działań odwetowych jest spory, dlatego też warto poznać nowe regulacje, by wiedzieć, jakich nieprawidłowości w obszarze prawa pracy należy unikać.