Warunki organizacyjno-finansowe szkoleń otwartych

Szczegółową informację o cenie i terminach wybranego przez Ciebie szkolenia znajdziesz w TERMINARZU

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez trenera – eksperta z doświadczeniem praktycznym w swojej dziedzinie
 • materiały szkoleniowe wraz z polecaną literaturą uzupełniającą do szkolenia
 • możliwość konsultacji indywidualnych pytań z trenerem w trakcie szkolenia w ramach czasu zajęć
 • smaczny obiad każdego dnia szkolenia oraz serwisy w czasie przerw (kawa z ekspresu, herbaty czarne i smakowe, woda mineralizowana, ciastka i ciasteczka, owoce, soki owocowe)
 • dyplom – certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

PROSTE I SZYBKIE ZAPISY Z POMOCĄ INTERAKTYWNEJ KARTY ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez HOMO CREATORE jest przesłanie przez Klienta wypełnionego ZGŁOSZENIA ze strony www, dokonanie płatności na stronie lub zgodnie z dokumentem pro forma – przesłanym przez nas drogą mailową na podany przez Klienta adres.

2. Oryginał faktury VAT zostanie przesłany Klientowi drogą elektroniczną na podany przez niego w ZGŁOSZENIU adres mailowy i nie będzie wysyłany w formie papierowej, chyba że Klient wyrazi specjalnie życzenie otrzymania formy papierowej oryginału faktury.

3. Szkolenia odbywają się przy minimalnej liczbie 3 uczestników, zebranych na 5 dni przed szkoleniem. Osoby zgłoszone informowane są z 5-dniowym wyprzedzeniem o realizacji szkolenia.

4. W przypadku odwołania szkolenia, pełna kwota wpłacona na poczet szkolenia zostanie niezwłocznie zwrócona na konto Klienta, lub – jeżeli Klient wyrazi zgodę – zostanie mu zaproponowany inny termin lub inny temat szkolenia.

5. Jeżeli zgłoszony przez Klienta Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu w opłaconym terminie to:

a) jeżeli Klient zgłosi ten fakt najpóźniej na pełne 14 dni roboczych przed szkoleniem (mailem na adres biuro@homocreatore.pl, liczy się data wpływu informacji w podanych formach do HOMO CREATORE), wówczas:

  • niezwłocznie po otrzymaniu właściwie podpisanej przez Klienta faktury korygującej zwracamy mu pełną kwotę jego wpłaty na podane przez niego konto lub
  • z opłaconego przez niego miejsca może skorzystać inna wskazana przez niego osoba lub
  • może wskazać osobę Uczestnika i wybrać inne szkolenie i (termin i temat) w miarę wolnych miejsc na wybranym szkoleniu oraz po wyrównaniu przez strony ewentualnych różnic w cenie szkoleń. Żądanie zwrotu opłaty za szkolenie w związku z późniejszym zgłoszeniem rezygnacji ze szkolenia nie będzie uwzględniane.

b) jeżeli Klient zgłosi ten fakt w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem, wówczas z jego miejsca może skorzystać inna wskazana osoba, lub może wybrać inne szkolenie (termin i temat) w miarę wolnych miejsc na szkoleniu oraz po wyrównaniu przez strony ewentualnych różnic w cenie. Późniejsza zmiana terminu szkolenia nie jest możliwa. Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE uwzględnia przypadki losowe po stronie uczestnika i rozważa je indywidualnie, kierując się zasadami dobrej współpracy.

c) nieusprawiedliwiona przed rozpoczęciem szkolenia nieobecność Uczestnika na szkoleniu oznacza utratę prawa do przeniesienia się lub zapisania innej osoby w zastępstwie na wybrane szkolenie. Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE zastrzega sobie, że przesłane płatności nie zostaną zwrócone a Zleceniodawca zostanie obciążony ceną szkolenia w 100%. Uwzględniamy oczywiście uzasadnione i udokumentowane przypadki losowe!

6. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego przybycia na szkolenie.

7. Nieobecność uczestnika w trakcie szkolenia przez więcej niż 15% czasu zajęć skutkuje niewydaniem mu dyplomu ukończenia szkolenia.

8. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkolenia, w którym uczestniczył w formie pisemnej mailem na adres biuro@homocreatore.pl  najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia tego szkolenia.

9. Przesłanie wypełnionego ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją przez Klienta niniejszych zasad uczestnictwa w szkoleniu oraz wynikających z nich konsekwencji.

MIEJSCE I ORGANIZACJA SZKOLEŃ

Szkolenia otwarte stacjonarne odbywają się w Warszawie w siedzibie Centrum Homo Creatore przy ul. Puławskiej 457 w Warszawie

⇒ tu mapa Google z trasą dojazdu

W przypadku innego miejsca szkolenia – uczestnicy zostaną o tym poinformowani najpóźniej na 14 dni przed terminem szkolenia.

Klienci są informowani o szczegółach organizacji mailem najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Szkolenia otwarte online odbywają się na naszej platformie LiveWebinar i najpóźniej 7 dni przed szkoleniem uczestnicy otrzymują maila z linkiem oraz informacjami o organizacji szkolenia.