RAPORTY

co możesz uzyskać dzięki metodzie THOMAS INTERNATIONAL

I. Analiza profilu osobowego (Thomas PPA):

Analiza Profilu Osobowego (Thomas PPA) dostarcza informacji o zachowaniu danej osoby w pracy. Wyniki analizy prowadzą do lepszego zrozumienia czemu różni ludzie zachowują się w określony – różny – sposób w konkretnych sytuacjach.

Za pomocą tej analizy wyodrębnia się i mierzy cztery kluczowe z punktu widzenia środowiska pracy cechy ludzkich postaw, ponieważ w zależności osobowości oraz charakteru otoczenia, człowiek w różnym stopniu ujawnia następujące typy reakcji:

1. DOMINACJĘ
2. KOMUNIKATYWNOŚĆ
3. STABILIZACJĘ
4. ADAPTACJĘ

II. Analiza potrzeb szkoleniowych badanej osoby:

Ten raport określa cechy i umiejętności osobiste pracownika, które mogą być z dużym prawdopodobieństwem sukcesu rozwijane przez specjalistyczne kursy lub szkolenia.

Szczególnie dotyczy to cech, które znajdują się w tzw. strefie elastycznej, czyli są potencjalnie najbardziej podatne na zmiany.

Raport odpowiada tez na pytanie, które cechy i zachowania najprawdopodobniej najtrudniej będzie zmodyfikować.

Przy określaniu potrzeb szkoleniowych badanej osoby warto też mieć na uwadze potrzeby aktualnie wykonywanej przez nią pracy, które można określić za pomocą PROFILU STANOWISKA PRACY (Thomas JOB).

III. Mocne strony i ograniczenia

Ten raport opisuje pozytywne sposoby zachowania badanej osoby, które mogą być interpretowane jako jej mocne strony.

Z drugiej strony raport zawiera również opis sposobów zachowań, które w określonych sytuacjach mogą stanowić jej ograniczenia na stanowisku pracy.

Ten raport powinien być rozpatrywany z punktu widzenia wymagań na konkretnym stanowisku pracy, bo przecież oczywiste, że np. przywiązanie  do pracy systematycznej i rutynowej, będące zaletą dla księgowej, stanowi raczej wadą dla handlowca aktywnie poszukującego nowych klientów na rynku.
W związku z tym warto porównywać ten raport z PROFILEM STANOWISKA PRACY (Thomas JOB).

IV. Jak efektywnie zarządzać osobą badaną, czyli podręcznik dla jej szefa:

Ten raport zawiera niezwykle istotne wskazówki dla szefa osoby badanej, które pomogą mu efektywnie się z nią komunikować i lepiej wykorzystać jej możliwości.

Raport zawiera odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak zarządzać i kierować daną osobą?
 • Jak wywierać wpływ na jej motywację?
 • Jakich zachowań unikać w relacjach z daną osobą?
 • Jak się z nią skutecznie komunikować?
 • Jakiego typu zadania najlepiej jej przydzielać?
 • Jak dyscyplinować tę osobę?

V. Opis predyspozycji kierowniczych badanej osoby:

Ten raport opisuje typowe zachowania badanej osoby w roli szefa, opisuje też tendencję do stosowania określonego stylu kierowania. Mogą z tego stylu wynikać określone problemy, które występują we współpracy badanej osoby z innymi. Z analizy wynikają również możliwe sposoby rozwiązania tych problemów.

Raport odpowiada m.in. na następujące pytania:

 • Jak się osoba badana zachowuje w roli szefa?
 • Jaki jest jej stosunek do osiągania celów?
 • Jaki jest jej styl komunikowania się i wpływania na podwładnych?
 • Jak może być odbierana przez podwładnych?
 • Jakie jest jej tempo pracy?
 • Jak radzi sobie z podejmowaniem decyzji?
 • Jaki jest jej stosunek do ryzyka i zmian?
 • W jaki sposób podchodzi do planowania i rozwiązywania problemów?
 • Jakie ma stopień umiejętności administracyjnych?
 • Jak radzi sobie z planowaniem kariery i dbaniem o rozwój zawodowy pracowników?

Dodatkowe pomocne do analizy informacje na temat badanej osoby znajdują się w RAPORCIE Mocne i słabe strony.

VI. Opis predyspozycji administracyjnych badanej osoby:

Ten raport zajmuje się charakterystyką badanej osoby z punktu widzenia jej ogólno-administracyjnych umiejętności i odpowiada m.in. na następujące pytania:

 • Jak badana osoba radzi sobie z organizacją pracy?
 • Jaki jest jej stosunek do norm, procedur, zasad i środowiska formalnego?
 • Jak radzi sobie z powtarzalnymi, rutynowymi zadaniami?
 • Jak radzi sobie ze szczegółami i dokładnością?
 • Ile i w jakim zakresie potrzebuje wsparcia ze strony swojego szefa?
 • Jak badana osoba radzi sobie z planowaniem, zarządzaniem czasem i dotrzymywaniem terminów?
 • Jak wytrzymuje pracę pod presją?
 • Na ile potrafi delegować zadania innym?
 •  W jaki sposób komunikuje się z innymi?
 • W jaki sposób badana osoba może zapewnić wysoką jakość wykonania pracy?
 • Jaką badana osoba ma strategię rozwiązywania problemów?

Dodatkowe pomocne do analizy informacje na temat badanej osoby znajdują się w RAPORCIE Mocne i słabe strony.

VII. Opis predyspozycji handlowych badanej osoby:

Ten raport skupia się na opisaniu zachowań badanej osoby z punktu widzenia specyfiki zawodu handlowca, czyli odpowiada na ogólne pytanie: jakim badana osoba byłaby handlowcem i czy w ogóle jest to dobre dla niej zajęcie?

Raport odpowiada poza tym m.in. na następujące szczegółowe pytania:

 • Jaki badana osoba ma styl nawiązywania kontaktów z ludźmi?
 •  Jakie są jej umiejętności komunikowania się?
 • Jakie wrażenie może najczęściej sprawiać na klientach?
 •  Z jakimi typami klientów ma szansę osiągnąć sukces?
 • W jaki sposób badana osoba zawiera transakcje?
 • Jak badana osoba radzi sobie z obsługą klientów i usługami posprzedażowymi (zajmowanie się świadczeniem usług dla stałych, czyli już „zdobytych” klientów)?
 • Jakie są u badanej osoby tendencje w zakresie stylu prowadzenia prezentacji?
 • Jakie badana osoba ma umiejętności administracyjne?

Dodatkowe pomocne do analizy informacje na temat badanej osoby znajdują się w RAPORCIE Mocne i słabe strony.