Co zawiera kwestionariusz badania Inteligencji Emocjonalnej Thomas TEIQue

teiqueduzy

  GŁÓWNE CZYNNIKI:  ASPEKTY:
 DOBROSTAN
Obszar ten opisuje ogólne
samopoczucie badanej osoby
  Poczucie Szczęścia
Opisuje, w jakim stopniu osoba odczuwa zadowolenie ze swojego obecnego życia i mierzy jej przyjemne stany emocjonalne w teraźniejszości i chociaż konkretne wydarzenia mogą mieć chwilowy wpływ na to poczucie, to bierze się tu pod uwagę tendencję przeważającą: czy ogólnie dana osoba jest raczej radosna i zadowolona, czy też niezadowolona i nieszczęśliwa. Poczucie Szczęścia w tym rozumieniu różni się od „Optymizmu”, który odnosi się do przyszłości oraz od „Satysfakcji z życia”, która odnosi się do przeszłości.
  Optymizm
Pokazuje stopień, w jakim osoba pozytywnie myśli o przyszłości, a więc odnosi się do tego, czy osoba mówi najczęściej, że „szklanka jest do połowy pełna”, czy też „do połowy pusta”.
  Samoocena
Odnosi się do poczucia pewności siebie w kontekście własnych umiejętności, osiągnięć i innych dziedzin, czyli mówi nam, w jakim stopniu osoba liczy na własne możliwości i czy odnosi się do siebie z szacunkiem.
 SAMOKONTROLA
Czynnik opisuje sposób reagowania
na zewnętrzną presję oraz regulowania stresu
i impulsywności 
  Regulacja emocji
Mierzy umiejętność panowania nad emocjami (odczuciami i stanami wewnętrznymi) przez daną osobę oraz zachowywania koncentracji i spokoju zarówno w nieprzyjemnych jak i przyjemnych sytuacjach (silne uczucie szczęścia także może zaburzać logikę i spowodować pochopne wyciąganie wniosków zamiast rozważania wszystkich niuansów). Z drugiej strony – zbyt długie analizowanie wpływu emocji może raczej pogłębiać problem, niż prowadzić do jego rozwiązania. Aspekt jest badany w perspektywie krótkiej, średniej jak i długiej i koncentruje się na stanach wewnętrznych, a nie na sposobie komunikowania odczuć, którym z kolei zajmuje się „Ekspresja emocji”.
  Kontrola Impulsywności
Określa, czy osoba analizuje sytuację zanim rozpocznie przemyślane i zaplanowane działania, czy też poddaje się impulsom i podejmuje szybkie, spontaniczne nieprzemyślane decyzje ad hoc. Jesteśmy uczeni, że decyzje lub działania należy podejmować w sposób przemyślany, czasami jednak działanie jest bardziej istotne niż dokładna analiza wszystkich za i przeciw. Wielu doświadczonych liderów twierdzi, że jednym z najważniejszych elementów ich pracy jest podejmowanie decyzji szybko, w oparciu o minimalną ilość danych. Zarówno dokładne analizowanie informacji, jak działanie impulsywne mają swoje pozytywne i negatywne strony.
  Zarządzanie stresem
Pokazuje, w jakim stopniu osoba radzi sobie z silną presją i sytuacjami stresowymi, które są nieuniknioną częścią życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Pewna presja jest istotna przy realizacji założonych celów, także po to, by odczuwać zadowolenie z osiągnięć. Jednak, gdy presja i poziom stresu określoną granicę, ich wpływ powoduje obniżenie efektywności i poziomu zadowolenia z życia, a w ekstremalnych sytuacjach ma negatywny wpływ na zdrowie.
 UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNE
Czynnik odnosi się percepcji emocji i
ich wyrażania przez osobę, oraz umiejętności
wykorzystywania ich do budowania
i utrzymywania relacji z innymi
  Empatia
Mierzy umiejętność rozumienia punktu widzenia innych osób i powodów, dla których zachowują się tak, jak się zachowują. Na podstawie uzyskanego w tym aspekcie wyniku można także wnioskować, do jakiego stopnia osoba badana bierze pod uwagę motywy i uczucia innych. Jeśli osoba rozumie motywy warunkujące zachowania lub opinie innych, bardziej efektywnie potrafi się z nimi komunikować, dlatego też empatia jest kluczowym elementem wielu ról, od stanowisk menadżerskich i kadry zarządzającej do specjalistów ds. sprzedaży i obsługi klienta. Empatia jest także ważnym aspektem w relacjach ze współpracownikami – zrozumienie motywów działań innych osób pomaga unikać nieporozumień i konfliktów w pracy. Ludzie często niesłusznie przypisują innym złe zamiary. Empatia nie oznacza zgody, czy współczucia, a może spowodować nawet ostrzejszą reakcję na zachowanie innych, jeśli po postawieniu się w ich sytuacji osoba odkryje np. nieuważność lub inne niewłaściwe powody pewnych zachowań. Wysoka empatia niesie w sobie także zagrożenia: może prowokować do koncentracji na konkretnych osobach i ich problemach bardziej niż do patrzenia na sprawy całościowo i realizowania celów.
  Percepcja Emocji
Określa umiejętność rozpoznawania uczuć swoich i osób w otoczeniu. Różni się od „Empatii” (która pokazuje w jakim stopniu osoba jest w stanie postawić się na miejscu innych), „Ekspresji Emocji” (która stanowi umiejętność komunikowania swoich odczuć otoczeniu) z tym, że odnosi się do zdolności do odczytywania komunikatów innych, w różnorodnych sytuacjach. Badania pokazują, że brak umiejętności rozpoznawania emocji, połączony z brakiem wrażliwości na specyfikę sytuacji społecznych (opisanym przez aspekt „Świadomości Społecznej”) może powodować antyspołeczne zachowania i konflikty. Może mieć to negatywny wpływ między innymi na efektywność organizacji i zadowolenie z relacji. Percepcja Emocji ma wpływ na harmonijne funkcjonowanie w większości grup społecznych.
  Ekspresja Emocji
Dotyczy umiejętność komunikowania emocji i w odróżnieniu od aspektu „Regulacji Emocji”, który odnosi się do panowania nad stanem wewnętrznym, Ekspresja Emocji nawiązuje do sposobu i płynności komunikowania odczuć. Ludzie wyrażają emocje na wiele różnych sposobów: poprzez mimikę, postawę i język ciała, w mowie, na piśmie. Emocje możemy wyrażać celowo, mając na uwadze osiągnięcie pożądanego efektu, lub naturalnie, podświadomie. Emocje mają wpływ na kulturę organizacyjną, rozwiązywanie problemów, motywację, zaufanie i budowanie zespołów. Umiejętność dzielenia się odczuciami może zapobiegać nieporozumieniom w relacjach.
  Relacje Interpersonalne
Mierzy efektywną umiejętność budowania i utrzymywania relacji, zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Na podejście do budowania relacji można patrzeć pod wieloma kątami: dla niektórych osób, budowanie relacji jest sprawą priorytetową, dla innych natomiast ważniejsze są ich myśli i zadania, jakie mają do wykonania. W sytuacjach zawodowych stale korzystamy z języka zarządzania relacjami, nawet sobie tego nie uświadamiając. Pomaga on nam wyjaśnić pewne zachowania ludzi i określić, w jakich projektach, bądź rolach, sprawdzą się oni najlepiej. Osoby mogą być charakteryzowane jako:

  • dobrzy „networkerzy” – osoby o dużej ilości niespecjalnie głębokich kontaktów;
  • dobrzy członkowie zespołów – osoby pozostające w głębszych relacjach z mniejszą grupą osób;
  • samotnicy – osoby, które koncentrują się raczej na wykonywaniu zadań, dla których relacje mogą wydawać się zbędne.
  UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
Czynnik opisuje umiejętności osoby w zakresie
budowania relacji, zarządzania i komunikowania
się z innymi 
  Zarządzanie Emocjami
Aspekt określa zdolność osoby do regulowania stanów emocjonalnych innych ludzi i pokazuje, jak osoba postrzega swoją efektywność w wywieraniu wpływu na odczucia innych. Skutek taki można osiągnąć poprzez okazywanie współczucia, uspakajanie lub motywowanie. Czasami osoba dąży również do polepszenia samopoczucia innych, lecz aspekt Zarządzania Emocjami nie odnosi się jedynie do wzbudzania pozytywnych odczuć. Ma on szerszy kontekst i odnosi się do umiejętności nakierowania innych na działania prowadzące ich do osiągnięcia celu. Osoba może świadomie chcieć wzbudzać w pracownikach konkretne emocje, jeśli będzie uważać, że działanie takie może np. wpłynąć na podniesienie ich wyników. W niektórych sytuacjach osobistych emocje mogą wymykać się spod kontroli i znacząco utrudniać rozwiązanie problemu, osoba może wtedy dążyć do ich wyciszenia.
  Asertywność
Mierzy umiejętność bezpośredniego wyrażania myśli i zakres, w jakim osoba jest w stanie bronić swoich racji, pokazuje, jak bezpośrednio i szczerze osoba wyraża swoje poglądy. Odpowiada także na pytanie, czy wygłaszane opinie są oparte na przekonaniach, obiektywnej analizie danych, lub czy są po prostu reakcjami emocjonalnymi. Można na tej podstawie wnioskować, w jakim stopniu osoba jest w stanie bronić tego, co uważa za swoje racje. Asertywność różni się od agresji, ponieważ agresja niesie w sobie nieprzyjazne działania lub reakcje a asertywność polega na aktywniej obronie swoich opinii bez intencji szkodzenia innym.
  Świadomość Społeczna
Ten aspekt odnosi się do poczucia komfortu w sytuacjach społecznych i zachowania w obecności osób nieznajomych. Sytuacje społeczne niosą w sobie pewien rodzaj napięcia, a ludzie potrafią w mniejszym lub większym stopniu zauważyć je i zaadaptować do nich swoje zachowania. Istnieją niepisane zasady regulujące sposób ubierania, działania a nawet wypowiadania się, które są inne w sytuacjach zawodowych, inne w domu, a inne na przykład w eleganckiej restauracji. Niektóre osoby podejmują świadomy wysiłek dostosowania się do sytuacji a dla niektórych większą wartością jest „pozostanie sobą”. Świadomość Społeczna mierzy poziom samoświadomości osoby w różnych sytuacjach i sposób oraz zakres jej dostosowywania się lub nie do wymogów sytuacji.
  ASPEKTY NIEZALEŻNE
  Łatwość Adaptacji
Aspekt odnosi się do poziomu elastyczności osoby badanej w podejściu do życia i pokazuje w jakim stopniu osoba jest w stanie dostosować się do nowego środowiska, warunków i ludzi, a także jak radzi sobie ze zmianą. Na podstawie otrzymanego wyniku można wnioskować jak chętnie osoba przyjmuje zmiany, czy poszukuje coraz to nowych doświadczeń, czy raczej preferuje bardziej ustabilizowane środowisko pracy. Interpretacja wyniku w kontekście tej cechy pozwala zrozumieć, jak osoba będzie sobie radzić z różnorodnymi sytuacjami zawodowymi, takimi jak reorganizacja, nowe stanowisko lub długi, żmudny projekt. Jest pomocna także w rozumieniu reakcji osoby na zmiany w życiu prywatnym, takie jak przeprowadzka lub rozstanie z partnerem.
  Samo-Motywowanie się
Aspekt odnosi się do siły motywacji wewnętrznej – osoby, u których ten aspekt występuje w dużym natężeniu, budują swoje własne, wewnętrzne standardy rozwiązywania zadań a ich motywacja powiązana jest z działaniem zgodnie z tymi standardami.