Inteligencja Emocjonalna w biznesie – jak ją badać i rozwijać

Kategoria INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ odnosi się do czynników, dzięki którym potrafimy efektywnie wchodzić w interakcje z innymi ludźmi, aby doprowadzić do osiągnięcia naszych celów, wykonania zadań lub uzyskania takiego poziomu i jakości życia (prywatnego, towarzyskiego i zawodowego), na jakim nam zależy.

Dzięki zbadaniu poziomu inteligencji emocjonalnej uzyskujemy wiedzę na temat funkcjonowania danej osoby i jej skuteczności osobistej: jej umiejętności postrzegania, rozumienia, przetwarzania i wykorzystywania informacji dotyczących emocji własnych i cudzych w codziennym życiu.

Nasze sukcesy są związane ze sposobami budowania relacji z innymi ludźmi – ze współpracownikami, menedżerami, podwładnymi, dostawcami i klientami.

Dlaczego warto wybrać Kwestionariusz Thomas TEIQue do badania Inteligencji Emocjonalnej:

1. POSIADA MOCNE PODSTAWY NAUKOWE I PRZESZEDŁ PROCES NORMALIZACJI W POLSCE

Kwestionariusz TEIQue został stworzony przez dr K.V. Petridesa (Institute of Education, University of London) we współpracy z prof. A. Furnhamem (University College London).
Jest on oparty o teorię inteligencji emocjonalnej jako cechy, opisaną w toku badań /Petrides (2001), Petrides, Furnham and Frederickson (2004) and Petrides, Furnham and Mavroveli (2007)/.

Jest to jedno z najlepiej przebadanych narzędzi psychometrycznych, polecane przez poważane w środowisku międzynarodowym Laboratorium Psychometryczne przy University College London (UCL). Więcej informacji dotyczących Kwestionariusza Thomas TEIQue dostępnych jest na stronie www.PsychoMetricLab.com.
Polska wersja językowa tego kwestionariusza została pozytywnie zweryfikowana – przeprowadzono proces normalizacyjny na 2 ponad 500-osobowych próbach w ramach populacji aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn (w roku 2007 i 2013, dr Agata Wytykowska, SWPS).

2. BEZPOŚREDNIO ODNOSI SIĘ DO BIZNESU I ORGANIZACJI

Opisuje człowieka w procesie pracy i – co niezwykle ważne w działalności HR – nie zajmuje się aspektami klinicznymi, odnosi się i opisuje inteligencję emocjonalną danej osoby w kontekście jej zadań zawodowych, w warunkach biznesowych oraz organizacyjnych.

3. PRECYZYJNIE BADA I PODAJE SZCZEGÓŁOWE WYNIKI AŻ W 15 ASPEKTACH, 4 CZYNNIKACH GŁÓWNYCH ORAZ ZBILANSOWANYM WYNIKU OGÓLNYM

Narzędzie Thomas TEIQue – Inteligencja Emocjonalna (od ang. Trait Emotional Intelligence Questionnaire), czyli Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej mierzy ją precyzyjnie w wielu wymiarach za pomocą aż 15 aspektów zgrupowanych w ramach 4 czynników głównych i 2 aspektów dodatkowych, co obrazuje poniższy wykres oraz zamieszczone dalej bardziej szczegółowe wyjaśnienia ich znaczenia:

Thomas TEIQue

zobacz szczegółowe opisy czynników do Kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej TEIQue

4. POZWALA NA WERYFIKACJĘ SKUTECZNOŚCI PROCESÓW ROZWOJOWYCH

Thomas TEIQue pomaga w weryfikowaniu, czy przeprowadzone procesy coachingowe lub np. treningi indywidualne umiejętności związanych z zakresem wchodzącym w skład tego kwestionariusza inteligencji emocjonalnej spowodowały podniesienie tych kompetencji. Porównujemy wtedy wyniki uzyskane przez osobę badaną na początku i po zakończeniu danego cyklu rozwojowego.

5. DAJE ODPOWIEDZI NA KILKADZIESIĄT SZCZEGÓŁOWYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH BADANEJ OSOBY

 • jaki jest poziom jej samoświadomości?
 • czy potrafi zaadaptować swoje zachowanie do potrzeb sytuacji?
 • czy dąży do budowania coraz lepszych relacji?
 • w jakim stopniu zdaje sobie sprawę ze swoich mocnych i słabych stron?
 • do jakiego stopnia jest w stanie modyfikować swoje zachowanie w zmieniającym się środowisku?
 • jak reaguje na silną presję?
 • czy jest w stanie kontrolować swoje impulsywne działania pod presją?
 • jak bardzo jest wrażliwa na emocje innych?
 • czy motywuje się samodzielnie i potrafi się dostosować?

6. SILNIE WSPIERA OSOBY BADANE W ROZWOJU DZIĘKI ODPOWIEDNIO SFORMUŁOWANEJ I PODANEJ INFORMACJI ZWROTNEJ

Po wykonaniu kwestionariusza użytkownik otrzymuje raport i obszerną informację zwrotną od certyfikowanego w interpretacji wyników tego badania specjalisty. Otrzymane wyniki i analiza poszczególnych aspektów w kontekście zadań stojących przed badaną osobą pozwalają z kolei precyzyjnie zakreślić obszar niezbędnych dla niej szkoleń, coachingu lub treningów.

7. DAJE MOŻLIWOŚĆ BARDZO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ, NP.:

 • do osobistego rozwoju i budowania planów szkoleniowych
 • do diagnozy potencjału menedżerskiego badanej osoby
 • do coachingu kariery i life coachingu
 • do budowania programu rozwoju talentów i ścieżki kariery
 • do pomiaru zaangażowania pracowników i ich morale
 • do budowania zespołów i rekrutacji

8. MA WIELE WERSJI JĘZYKOWYCH – ODPOWIEDNICH DLA OSÓB, KTÓRYCH JĘZYKIEM NATURALNYM NIE JEST POLSKI

raport TEIQueraport_teique

Ludzie zazwyczaj przychodzą do organizacji ze względu na jej prestiż, oferowane stanowisko i wynagrodzenie a odchodzą z organizacji z powodu niezadowalających relacji międzyludzkich i kultury pracy stwarzanych przez menedżerów!

Menedżerowie o wysokiej inteligencji emocjonalnej – czyli osoby samoświadome, świetnie się komunikujące i adaptujące do zmieniającej się sytuacji – potrafią skuteczniej motywować swoje zespoły, pozytywnie wpływają na ich morale, a co za tym idzie, skuteczniej zatrzymują utalentowanych pracowników w organizacji.
Natomiast menedżerowie i kluczowi specjaliści, którzy nie mają wystarczającej wiedzy ani umiejętności w obszarach związanych z ludzkimi zachowaniami, czasem nawet  nie uświadamiają sobie, że to mechanizmy emocjonalne kierują tzw. „logiką i rozumem” i to po obu stronach relacji.

Pracownicy o wysokiej inteligencji emocjonalnej potrafią zaadaptować się pozytywnie do większości sytuacji.  Tworzy to zasadniczą przewagę firmy, w której pracują i wpływa na podniesienie efektywności jej działania – szczególnie w dzisiejszej, skomplikowanej sytuacji ekonomicznej, gdzie konkurencja jest niezwykle silna a sytuacja na rynku zmienia się jak w kalejdoskopie w mało przewidywalny sposób.

Osoby z wysoką inteligencją emocjonalną lepiej radzą sobie też ze stresem, niskim morale otoczenia, konfliktami i presją zewnętrzną, nie poddają się też syndromowi tzw. wypalenia zawodowego.

Jak widać, wysoka inteligencja emocjonalna menedżerów i pozostałych pracowników ma kluczowe znaczenie dla sukcesu funkcjonowania każdej firmy czy organizacji. Warto więc dokładnie badać poziom ich inteligencji emocjonalnej – a ponieważ można ją ćwiczyć i doskonalić – kluczową kwestią jest konkretne określenie zarówno mocnych aspektów jak i aspektów inteligencji emocjonalnej wymagających uwagi i rozwoju u każdej badanej osoby.