Badanie Potencjału Zespołu – Audyt

Pomaga w budowaniu lub wprowadzeniu zmiany do zespołu, ułatwia dotarcie do przyczyn dysfunkcji oraz wspiera proces poprawy efektywności w działaniu zespołu

Badanie Potencjału Zespołu jest najlepszym wstępem do zaprojektowania i realizacji Systemowego Programu Rozwoju Zespołu.

Badanie Potencjału Zespołu uwzględnia następujące czynniki:

 • profile osobowościowe poszczególnych jego członków (ich motywacja, styl komunikowania się, podejście do zmiany, sposób realizacji celów, specyfika reakcji na ograniczenia i wyzwania, itd.)
 • profil osobowościowy (jasne i ciemne strony) i styl kierowania lidera zespołu (realizowany aktualnie oraz zadania rozwojowe w kierunku stylu optymalnego dla tego konkretnie zespołu)
 • kontekst organizacyjny i warunki otoczenia (rodzaj struktury organizacyjnej – optymalnej i dysfunkcjonalnej dla tego zespołu, typ relacji nawiązywanych z innymi zespołami oraz klientami zewnętrznymi, sposób funkcjonowania zespołu na bieżąco oraz w sytuacji presji)
 • cele biznesowe i zadania, które przed zespołem zostały postawione (ich rodzaj i charakter)
  a w przypadku nowo budowanego zespołu pomaga zaprojektować profile optymalne członków zespołu oraz ich lidera, a więc dokładnie wiemy, kogo szukać w ramach rekrutacji wewnętrznej lub zewnętrznej

Dzięki Badaniu Potencjału Zespołu określamy:

 • wartość zespołu dla organizacji
 • odpowiednią strategię zarządzania, która poprawi w tym zespole wyniki
 • mocne strony i ograniczenia tego zespołu
 • kierunek pożądanego rozwoju poszczególnych członków i całego zespołu
 • działania, jakie można podjąć w celu doskonalenia zespołu (np. szkolenia, coaching członków zespołu i lidera oraz rekrutacja wewnętrzna lub zewnętrzna odpowiednich – a dzięki audytowi wiadomo jakich – osób do zespołu)

W wyniku badania możemy uzyskać odpowiedzi na szczegółowe pytania:

 • jakie role odgrywa lub może odgrywać każda z osób w zespole
 • jakie są mocne strony członków zespołu i czy są właściwie wykorzystane
 • jakich kompetencji i typów osób (ról) w zespole brakuje
 • co lub kto jest źródłem ewentualnego konfliktu z zespole
 • jak rozwiązywać sytuacje trudne w zespole
 • jak zespól reaguje na zmiany
 • co motywuje zespół a co demotywuje
 • jaki styl liderski będzie dla danego zespołu najbardziej inspirujący, a jaki go będzie destabilizował