Test kompetencji DISC D3, czyli kompleksowe badanie predyspozycji i potencjałów ⇒

disc d3 test

Style Zachowania DISC + Skuteczny Lider PowerDISC + Efektywny Sprzedawca DISC Sales + Role Zespołowe TEAMS + Wartości VALUE + Postawy BAI

DISC D3Test kompetencji DISC D3™ to zestaw 4 kwestionariuszy analitycznych wraz z kompleksowymi raportami.

Umożliwiają one wszechstronne zbadanie potencjału danej osoby i wskazanie warunków, w których  można optymalnie z niego skorzystać.

Test kompetencji  DISC D3™ jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji i predyspozycji osobowościowych na świecie, ponieważ rozróżnia i operuje na 1440 profilach, które mają swoje specyficzne raporty.

Badania związane z analizą statystyczną testów wchodzących w skład tego narzędzia przeprowadzono na próbie liczącej 9765 osób z 33 krajów z czego 25% osób to była grupa polska. Osoby biorące udział w badaniach pracowały w różnych sektorach (sprzedaż, zarządzanie, opieka zdrowotna, edukacja, itp).

Dzięki DISC D3™ można wyciągać miarodajne wnioski na temat badanej osoby w szerokim zakresie. Do tych aspektów należą: jej styl zachowania i komunikacji, styl sprzedaży, styl zarządzania zespołem, rodzaj preferowanych zadań, najlepsze miejsce w firmie, przyjmowane role zespołowe, czy zgodność z kulturą organizacyjną zespołu na bazie wartości.

Jakie możliwości i informacje dają kwestionariusze składające się na pełny test kompetencji DISC D3™:

test kompetencji DISCTest kompetencji DISC ⇒ preferowany styl zachowania

Jest to kwestionariusz określający, w jaki sposób badane osoby postrzegają otaczające je środowisko (jako przyjazne czy antagonistyczne) i jak się w związku z tym wobec tego środowiska zachowują (aktywnie lub pasywnie). W tym kwestionariuszu diagnozuje się również typowe zachowanie danej osoby w sytuacji naturalnej, pod presją oraz bada się, czy ta osoba przybiera inną „maskę” w pracy.

Test kompetencji DISC wyróżnia na tej podstawie 4 style zachowania, które tworzą akronim nazwy tej metody:

D = Dominant (Styl Dominujący), I = Influencing (Styl Wpływowy), S = Steady (Styl Stały), C = Compliance (Styl Sumienny).

Każdy człowiek potrafi się zachowywać zgodnie ze wszystkimi 4 stylami, ale przejawia je z różną intensywnością. I właśnie określeniem najczęściej stosowanych przez badaną osobę stylów oraz intensywności ich stosowania zajmuje się test kompetencji DISC.

Z badań dr. John’a G. Geiera wynika, że w całej populacji rozkład %  stylów DISC wygląda następująco:

D = 3%, I = 11%, S = 69%, C = 17%

Natomiast 30-letnie obserwacje ekspertów The Institute for Motivational Living & PeopleKeys bazujące na 100 tys. wyników testów DISC z całego świata wskazują, że w środowisku organizacyjnym ten rozkład wygląda nieco inaczej:

D=10%, I = 15%, S = 55% C = 20%

Test kompetencji DISC i zbudowany na jego podstawie raport przynosi informacje na temat:

 • zestawu najczęściej przejawianych przez daną osobę zachowań: naturalnie, publicznie (w pracy) i pod presją
 • szczegółowej specyfiki stylu zachowania badanej osoby
 • jej motywatorów, oczekiwań i obaw
 • idealnego środowiska pracy i zakresu zadań dla tej osoby
 • preferowanego stylu komunikacji do i ze strony badanego
 • reakcji na presję przejawianej przez badaną osobę
 • wartości dla zespołu wnoszonej przez badanego
 • wskazówek rozwojowych dla badanej osoby w relacji ze sobą i innymi

PowerDISCPowerDISC™ ⇒ mocne strony w byciu skutecznym liderem

Integralną częścią raportu DISC jest PowerDISC™, który pokazuje, jakie są potencjalne mocne strony osoby badanej jako lidera a jakie obszary są do ewentualnego rozwoju.

Zawarte są tam informacje  dotyczące następujących obszarów funkcjonowania lidera:

Oddziaływania ⇔ Kierowania ⇔ Przeprowadzania Procesu ⇔ Dbania o Szczegóły ⇔ Tworzenia ⇔ Wytrwałości ⇔ Relacyjności

DISC SalesDISC Sales ⇒ raport o preferowanym stylu sprzedaży

Raport DISC Sales zwiera informacje istotne z punktu widzenia efektywności sprzedaży badanej osoby:

 • informacje na temat mocnych i słabszych stronach stylu sprzedaży DISC u osoby badanej
 • informacje, jak rozpoznawać style DISC u klientów i jak najefektywniej sprzedawać różnym typom klientów

Raport DISC Sales posiada też informacje istotne dla szefa zespołu sprzedaży:

 • Jakiej motywacji potrzebują osoby o konkretnym stylu sprzedaży, aby osiągać jeszcze lepsze efekty
 • Szczegółowe sugestie, jak najlepiej motywować i zarządzać osobami posiadającymi styl sprzedaży DISC taki, jak osoba badana

 

Zobacz przykładowy raport DISC D3 Sales:

DISC D3 SALES = DISC + PowerDISC + SALES + TEAMS + VALUE

Więcej niż DISC:

Pozostałe 3 kwestionariusze z kompletu D3 badają nie tylko zachowania, ale też to, co jest „pod powierzchnią”, czego nie widać a co ma kluczowy wpływ na zachowania człowieka. Mają szczególne zastosowanie w rozwoju osobistym, budowaniu zespołu,  leadership czy rekrutacji wewnętrznej lub zewnętrznej.

TEAMS role zespołoweBadanie TEAMS ⇒ role w zespole

Jest to kwestionariusz mierzący poziom preferencji danej osoby do pełnienia w zespole określonych ról. Role w badaniu TEAMS zostały wyłonione zgodnie z podstawowymi funkcjami grupy niezbędnymi do tego, by grupa zrealizowała zadania i osiągnęła swoje cele. Człowiek może preferować pełnienie więcej niż jednej roli w zespole. Raport omawia 2 najbardziej preferowane przez daną osobę role, charakterystykę zachowania w każdej roli, jej atuty oraz potencjalne ograniczenia, z którymi warto pracować.

Ten raport to doskonały punkt wyjścia do pracy związanej z doskonaleniem zespołu.

Role, które wyróżniamy w badaniu TEAMS:

 • T (Theorist) = KREATOR⇒ twórca kreatywnych, nieszablonowych rozwiązań, generator pomysłów, wizjoner
 • E (Executor) = REALIZATOR ⇒przestrzegający procedur i planów wykonawca zadań, ustanawia standardy, implementuje rozwiązania
 • A (Analyzer) = ANALITYK ⇒praktyczny organizator dbający o jakość, udoskonala narzędzia i procesy, waży ryzyko z efektami
 • M (Manager) = KOORDYNATOR ⇒ dyplomata, który buduje i organizuje zespół, wyznacza cele i nadzoruje realizację zadań, znajdując złoty środek
 • S (Strategist) = STRATEG ⇒ upraszcza koncepcje i „sprzedaje” pomysły, tworzy rozwiązania możliwe do realizacji, łatwo rozwiązuje problemy i rozplanowuje pracę

Przy czym, jeżeli poddamy badaniu wszystkich członków danego zespołu, to możemy zobaczyć, które role w nim dominują, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. Ważne jest, aby każdy robił to, w czym czuje się najbardziej komfortowo, ponieważ wtedy zwiększa się jego wydajność i satysfakcja z pracy a obniża się poziom stresu. W takiej sytuacji ludzie przyczyniają się do podnoszenia synergii zespołu oraz jakości i atmosfery współpracy.

wartości DISC VALUESBadanie VALUES ⇒ system wartości stanowiący kryteria dla decyzji

Jest to kwestionariusz mierzący wewnętrzny system wartości, jego ideały i ukryte motywatory. Wartości podlegające badaniu stanowią podstawę podejmowania przez ludzi decyzji mających zasadniczy wpływ na ich życie prywatne i zawodowe, wpływają na ich zachowania. Każdy z nas ma potrzebę realizacji tych wszystkich wartości w różnym stopniu i badanie pokazuje, które z nich są najważniejszymi kryteriami podejmowania właśnie naszych decyzji. Wartości są zakorzenione głęboko w naszej podświadomości i nierzadko pytani wprost nie potrafimy ich zwerbalizować.

Wyróżniane w badaniu VALUES wartości to:

 • L (Loyalty) = LOJALNOŚĆ = dbanie o tradycję i obowiązujące zasady, poszanowanie autorytetów, przestrzeganie odpowiedzialnego stylu życia, angażowanie się w relacje i pracę zgodnie z osobistymi przekonaniami
 • E (Equality) = RÓWNOŚĆ = dbanie o możliwość autoekspresji i samorealizacji przy poszanowaniu indywidualności innych ludzi, budowanie przyjacielskich relacji z zachowaniem własnej swobody i osobistej satysfakcji, oczekuje równych zadań i przywilejów bez żadnych wyjątków
 • P (Personal Freedom) = NIEZALEŻNOŚĆ = poszerzanie granic wolności osobistej w kreatywny sposób, by zapewnić sobie samorealizację, działać wg swoich zasad, zaspokoić aspiracje i wyrazić swój indywidualizm
 • J (Justice) = UCZCIWOŚĆ / SPRAWIEDLIWOŚĆ = myślenie przez pryzmat innych ludzi i wspólnego dobra, aby zapewnić wszystkim uczciwe i praktyczne rozwiązania („złoty środek”, win-win), żeby w grupie zapanowała zgoda

Na podstawie wyników z tego badania możemy lepiej rozumieć podejście do pracy badanej osoby, styl jej komunikacji, sposób współpracy z innymi, to co się dla niej w tym momencie liczy w życiu oraz, czego może potrzebować, aby być bardziej aktywną i zaangażowaną.

DISC BAI ukryte postawyBadanie BAI (Behavioral Attitude Index) ⇒ postawy, czyli wewnętrzne motywatory

Ten kwestionariusz mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy, czyli możliwe wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki. Wynik badania daje odpowiedź na pytanie, co daną osobę wewnętrznie motywuje, co jest jej pasją, daje jej poczucie spełnienia i satysfakcję z tego, co robi. Te postawy stanowią klucz do ustalania priorytetów w życiu. Nasze zachowania – obserwowane przez DISC – wynikają z ukrytych postaw.

Wewnętrzne motywatory wyróżniane w badaniu BAI:

 • I (Inner Awareness / Spiritual) = WEWNĘTRZNY SPOKÓJ = dążenie do spokoju, harmonii i działania ze swoim systemem wartości, szukanie głębszego sensu i znaczenia
 • S (Social / Humanitarian)= SOLIDARNOŚĆ = pragnienie pomagania innym, dbanie o zabezpieczanie interesów potrzebujących czasem bardziej, niż o własne
 • P (Power / Political) = WPŁYW = potrzeba wpływania na innych, aby kreować nowe rozwiązania, zasady, opinie lub zachowania i być docenionym publicznie
 • E (Economic / Tangible) = EKONOMIA = dążenie do szybkiego osiągania mierzalnych, praktycznych rezultatów, w tym też celów finansowych, bo pieniądze mogą być dla tej osoby miernikiem sukcesu
 • A (Artistic / Innovative) = ARTYZM = potrzeba do wyrażania siebie i swojej kreatywności, szukanie harmonii i piękna w każdym rozwiązaniu, innowacyjność
 • K (Knowledge / Proficiency) = WIEDZA = dążenie do poznania i zrozumienia jak jest, dochodzenia do prawdy i zgłębiania zagadnień, które tę osobę interesują, niekoniecznie związane z praktycznym wykorzystywaniem

Dzięki baterii testów kompetencji DISC D3 możemy określić dla każdej z badanych osób:

POTENCJAŁ:

⇒ jakie unikalne wartości wnosi do zespołu, dzięki, jakim kompetencjom danej osoby, zespół ma szanse efektywnie realizować cele, jak dana osoba może rozwijać swój potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki

MOCNE STRONY I WSKAZÓWKI ROZWOJOWE W BYCIU SKUTECZNYM LIDEREM

⇒ na poziomie: oddziaływania, kierowania, prowadzenia procesu, dbania o szczegóły, tworzenia, wytrwałości, czy relacyjności

MOCNE STRONY I WSKAZÓWKI ROZWOJOWE W BYCIU EFEKTYWNYM SPRZEDAWCĄ

CHARAKTER CODZIENNEJ WSPÓŁPRACY:

⇒ jak osoba się komunikuje, czym się kieruje podejmując decyzje, jak naturalnie reaguje na zmianę i jak ją komunikuje innym, jaki ma naturalny styl pracy, jak zachowuje się na co dzień a jak w stresie, jak ją mogą odbierać inni, dlaczego z jednymi w zespole może się tej osobie bardzo dobrze współpracować a praca z innymi może być wyzwaniem

MOTYWACJĘ:

⇒ czego badana osoba potrzebuje, jakich warunków, aby być efektywną i czuć wewnętrzną satysfakcję z pracy

Ludzie są różni, lecz ich zachowania można przewidzieć dzięki temu, że to, co ich motywuje do działania, daje się zdiagnozować

Zobacz przykładowy raport DISC D3:

DISC D3 = DISC + PowerDISC + TEAMS+ VALUES + BAI

 

Zadaj nam swoje pytania – chętnie Ci doradzimy