ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – WARSZTAT KOMPETENCYJNY.

SKU: brak Kategoria:

Opis szkolenia:

 

Podstawowym celem szkolenia jest rozwijanie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia projektów we wszystkich jego etapach ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych praktyk zarządzania projektami. Bez względu na poziom zależności danego przedsięwzięcia projekt jest wysiłkiem podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach. W tym kontekście poszukiwanie odpowiedzi na poniższe pytania staje się kluczową odpowiedzialnością menedżerską:

 • Czy zrobilibyśmy wszystko by osiągnąć zamierzony cel?
 • Czy jesteśmy w stanie zapanować nad rozwojem wydarzeń w projekcie, aby nas nie zaskoczył?

Celem szkolenia jest również poznanie skutecznych metod zarządzania projektami zgodnie ze standardem PMBoK (Project Management Body of Knowledge) opracowanym przez Amerykański Instytut Zarządzania Projektami (PMI), zdobycie praktycznych doświadczeń w zastosowaniu technik i narzędzi pozwalających skutecznie realizować własne przedsięwzięcia projektowe. Bezpośrednie ich odniesienie do cyklu życia projektu i studiów przypadków umożliwi ich łatwą adaptacje we własnym przedsiębiorstwie m.in. poprzez analizę uwarunkowań organizacyjnych, finansowych i wykorzystaniu potencjału zespołu projektowego. Warsztat szkoleniowy ma charakter autorski i został opracowany na bazie doświadczeń wynikających z realizacji szeregu przedsięwzięć projektowych.

 

Korzyści dla uczestników warsztatów:

 Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania projektami i zasobami ludzkimi oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i złożonych przedsięwzięć. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej organizacji poszczególne metody i techniki zarządzania. Główne korzyści wynikające z udziału w szkoleniu to m.in.:

 • Nabycie umiejętności przygotowywania projektów.
 • Nabycie umiejętności związanych z zarządzaniem ryzykiem.
 • Dostrzeganie różnic w prowadzeniu inwestycji systemami: zadaniowym, zadaniowo – zleceniowym, obiektowym.
 • Dostrzeganie punktów krytycznych w projektach.
 • Reagowanie na symptomy niekorzystnych zmian zachodzących w projektach.
 • Odpowiednie zarządzanie czasem, zakresem i jakością w projektach.

Cele szkolenia:

Do głównych celi szkolenia możemy zaliczyć m.in.:

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami.
 • Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc.
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie składa się z części prezentacyjnej dostarczającej wiedzę teoretyczną popartą przykładami i doświadczeniami prowadzącego oraz z części warsztatowej.

Podczas warsztatów na przykładowym projekcie uczestnicy ćwiczą zdobyte umiejętności i przechodzą wszystkie etapy procesu zarządzania ryzykiem. Rozwiązanie każdego scenariusza (case study) jest omawiane z uczestnikami, zakończeniem dyskusji jest przejściem do rozwiązania wzorcowego.

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztat szkoleniowy.
 • Mini wykład.
 • Praca zespołowa.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Analiza studiów przypadków.
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

Ten program oraz wszystkie pozostałe nasze szkolenia możemy zrealizować dla Twojej firmy jako projekty zamknięte SZKOLEŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE  – dowiedz się więcej, jakie są warunki

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
 • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.

 

 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
 • Co to są projekty? – definiowanie głównych pojęć.
 • Dlaczego stosować metody zarządzania projektami?.
 • Cykl życia projektu – model procesowy.
 • Analiza środowiska i udziałowców – kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania.
 • Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu [studium przypadku].
 • Grupy procesów zarządzania projektami.
 • Obowiązki kierownika projektu.
 • Struktura organizacyjna projektu – przykłady różnych rozwiązań.
 • Główne pułapki i typowe błędy w realizacji projektów.

 

 1. INICJACJA PROJEKTU.
 • Zrozumienie roli kierownictwa wyższego szczebla [mini wykład, dyskusja].
 • Ocena potrzeb biznesowych [mini wykład, dyskusja].
 • Wybór projektów w organizacji (wskaźnik opłacalności, wartość bieżąca netto, okres zwrotu) [mini wykład, ćwiczenia].
 • Opracowanie celów projektu zgodnie z zasadą SMART [mini wykład, ćwiczenia].
 • Formuła realizacyjna projektu [mini wykład, ćwiczenia].
 • Uzasadnienie biznesowe projektu [mini wykład, ćwiczenia].
 • Określanie wymagań realizacyjnych – dokument wymagań projektu [ćwiczenia].
 • Opracowanie karty projektu [studium przypadku – ćwiczenia].

 

 1. PLANOWANIE PROJEKTU– ZAKRES, BUDŻET, CZAS.
 • Planowanie zakresu [mini wykład].
 • Zasoby niefinansowe w projekcie.
 • Zarządzanie harmonogramem.
 • Struktura podziału pracy (WBS):
  • Tworzenie struktury podziału pracy [ćwiczenia].
  • Metoda ścieżki krytycznej [mini wykład, ćwiczenia].
  • Wykres Gantta [mini wykład, ćwiczenia].
  • Uwzględnianie czynności zarządczych i zarządzania ryzykiem w planie i harmonogramie [mini wykład].
  • Bilansowanie zasobów [mini wykład].
  • Określanie kolejności działań,
  • Zależności pomiędzy zadaniami i ich relacje.
 • Definiowanie produktów projektu:
  • Zarządzanie wytwarzaniem produktów projektu [mini wykład].
  • Technika planowania opartego na produktach [mini wykład].
  • Struktura podziału produktów projektu [studium przypadku – ćwiczenia].
  • Diagram następstwa produktów [studium przypadku – ćwiczenia].
 • Szacowanie budżetu i czasu realizacji– przegląd głównych technik i poziomów dokładności [mini wykład].
 • Planowanie harmonogramu [studium przypadku – ćwiczenia].

 

 1. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI W PROJEKCIE.
 • Jak powinny wyglądać dobre wymagania? – Technika MOSCOW.
 • Uzasadnienie biznesowe: definiowanie podstawowych parametrów, potrzeb i celów biznesowych projektu.
 • Kierowanie procesem uzgadniania i spełniania wymagań.
 • Weryfikacja wymagań i określenie wyłączeń (ustępstwa, odstępstwa).
 • Procedura zarządzania brakiem wymagań jakościowych.

 

 1. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PROJEKCIE.
 • Czym jest jakość? – główne pojęcia i terminy.
 • Jakość a miary efektywności w zarządzaniu projektami.
 • Na czym polega zarządzanie jakością w projekcie? – przegląd rozwiązań i najlepszych praktyk.
 • Myślenie systemowe – ewolucyjne podejście do jakości w projektach.
 • Formalne systemy zarządzania jakością i ich znaczenie z punktu widzenia zarządzania projektem.

 

 1. PLANOWANIE JAKOŚCI W PROJEKCIE.
 • Czym tak naprawdę jest planowanie jakości w projekcie?
 • Planowanie jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
 • Interesariusze i klienci – siła wymagań a możliwości realizacyjne.
 • Wymagania jakościowe w projekcie:
  • Źródła wymagań.
  • Powszechnie występujące właściwości wymagań jakościowych.
  • Hierarchizacja wymagań jakościowych w projekcie.
 • Rezultaty planowania jakości – czyli jak zbilansować nasze możliwości.

 

 1. ZAPEWNIANIE JAKOŚCI W PROJEKCIE.
 • Zapewnianie jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
 • Określanie działań zapewniania jakości.
 • Badanie potencjału zapewniania jakości.
 • Audyty i przeglądy jakości – zbiór najlepszych praktyk.
 • Ścieżka jakości a ścieżka krytyczna – czyli jak poruszać się w piramidzie ograniczeń?
 • Zapewnianie jakości i kontrola zmian – kształtowanie jakości poprzez dochodzenie do doskonałości rozwiązania (analiza pułapek i trudnych sytuacji- ćwiczenia).

 

 1. NADZÓR I KONTROLA JAKOŚCI W PROJEKCIE.
 • Relacje pomiędzy nadzorem projektu a nadzorem jakości – ćwiczenie symulacyjne.
 • Proces kontrola jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
 • Przegląd narzędzi kontroli jakości:
  • Arkusze kontrolne.
  • Diagramy Pareto.
  • Schematy blokowe.
  • Diagramy przyczynowo-skutkowe.
  • Diagramy rozproszenia.
  • Karty kontrolne.
 • Rezultaty kontroli jakości – analiza wniosków dla zespołu projektowego.
 • Ujęcie praktyczne zarządzania jakością w metodyce PRINCE2 i standardzie PMBOK – analiza studium przypadku.

 

 1. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I KOMUNIKACJĄ.
 • Plan komunikacji – główne zasady jego opracowania [mini wykład].
 • Struktura Organizacyjna Projektu [mini wykład, ćwiczenia]:
  • Zespół zarządzania projektem [ćwiczenia].
  • Role i obowiązki zespołu projektowego [ćwiczenia].
  • Komitet sterujący: Przewodniczący, Główny Dostawca, Główny Użytkownik,
  • Kierownik Projektu
  • Kierownik zespołu wykonawczego i Zespół wykonawczy.
  • Nadzór i Wsparcie.
  • Projekt w środowisku Klient-Dostawca.
 • Macierz obowiązków [mini wykład, ćwiczenia].
 • Identyfikacja zakresu informacyjnego dla interesariuszy projektu [mini wykład, ćwiczenia].
 • Elementy przywództwa dla Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego [mini wykład, ćwiczenia].
 • Macierz RACI – czyli jak definiować poprawnie odpowiedzialność                                   i uprawnienia w zespole projektowym – ćwiczenie praktyczne.

 

 1. KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWANIEM ZESPOŁU.
 • Wyznaczanie celów i ich egzekwowanie.
 • Rola lidera w zespole projektowym – zadania lidera i narzędzia, którymi dysponuje.
 • Budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych.
 • Trudne sytuacje w prowadzeniu spotkania zespołu projektowego.
 • Niezbędne warunki efektywnej pracy zespołu podczas spotkań.
 • Proces podejmowania decyzji w zespole projektowym.
 • Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego.
 • Pozytywne podejście do współpracy.
 • Konstruktywne reakcje i postawy.

 

 1. KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE DO OSIĄGANIA CELU ZESPOŁU.
 • Analiza transakcyjna w komunikacji.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
 • Aktywne słuchanie.
 • Komunikacja jawna i ukryta.

 

 1. SKUTECZNE KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ W ZESPOLE PROJEKTOWYM.
 • Etapy i zasady prowadzenia spotkań zespołu z wykorzystaniem jego potencjału.
 • Mechanizmy grupowe w trakcie spotkania zespołu.
 • Aspekt wielowymiarowej komunikacji.
 • Opanowanie sztuki przekonywania.
 • Model coachingowy GROW – sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi.
 • Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać.

 

 1. MONITOROWANIE I REALIZACJA PROJEKTU.
 • Plany bazowe i ich wykorzystanie przez zespół projektowy [mini wykład, ćwiczenia].
 • Kształtowanie zespołu projektu – czyli jak osiągnąć zaplanowane rezultaty [mini wykład, ćwiczenia].
 • Zarządzanie zmianami i ich wpływ na kryteria sukcesu [mini wykład, ćwiczenia].
 • Sprawozdawczość wykonania – monitoring realizacji projektu [mini wykład, ćwiczenia].
 • Audyt, ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu [mini wykład, ćwiczenia]:
  • Kamienie milowe.
  • Analiza trendu kamieni milowych.
  • Ocena wpływu zmian na zdefiniowane kamienie milowe.
 • Ratowanie zagrożonych projektów w praktyce [mini wykład, studium przypadku, ćwiczenia].
 • Zarządzanie zagadnieniami i zmianami w projekcie [mini wykład, ćwiczenia].

 

 1. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZGODNIE ZE STANDARDEM PBKoK.
 • Planowanie zarządzania ryzykiem:
  • Narzędzia i metody.
  • Plan zarządzania ryzykiem.
 • Rozpoznawanie ryzyka:
  • Narzędzia i metody.
  • Rejestr ryzyka.
 • Przeprowadzenie jakościowej analizy ryzyka:
  • Narzędzia i metody.
  • Aktualizacja dokumentacji projektu.
 • Przeprowadzenie ilościowej analizy ryzyka:
  • Narzędzia i metody.
  • Aktualizacja dokumentacji projektu.
 • Planowanie reakcji na ryzyka:
  • Narzędzia i metody.
  • Aktualizacja dokumentacji projektu.
  • Aktualizacja planu zarządzania projektem.
 • Kontrolowanie ryzyka:
  • Narzędzia i metody.
  • Aktualizacja dokumentacji projektu.
  • Aktualizacja aktywów procesów organizacyjnych.
  • Aktualizacja planu zarządzania projektem.
  • Wniosek o wprowadzenie zmiany.

 

 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI DO IDENTYFIKACJI I ANALIZY RYZYKA.
 • Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyka – ćwiczenia praktyczne:
  • Technika RBS.
  • Technika PERT.
  • Drzewa produktów.
  • Drzewa decyzyjne.
  • Metoda Delficka.  
  • Burza Mózgów.
  • Metody priorytetyzacja i wizualizacji ryzyka.
  • Metoda Crawforda.

 

 1. ROZLICZANIE I ZAMKNIĘCIE PROJEKTU.
 • Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez klienta [mini wykład, ćwiczenia].
 • Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów [mini wykład].
 • Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów [mini wykład].
 • Rozliczanie projektu i przedstawienie osiągniętych rezultatów głównym interesariuszom projektu [mini wykład].

 

 1. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – PODSUMOWANIE.
 • Literatura z zakresu zarządzania projektami.
 • Organizacje i instytucje związane z zarządzaniem projektami.
 • Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
 • Zakończenie szkolenia.

Informacje o szkoleniu: