Dowiedz się, jak odróżniać mobbing od dopuszczalnych zachowań i na czym polegają: dyskryminacja, nierówne traktowanie, czy molestowanie. Poznaj zabezpieczające działania prawno-organizacyjne

Uwrażliwienie menedżerów na przestrzeganie prawa pracy w materii mobbingu, dyskryminacji, czy molestowania, ma na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości i uważności na z pozoru niewinne sytuacje, które mogą skończyć się dla ich inicjatorów oraz całej organizacji w nieprzyjemny sposób. Dodatkowo też, ma uświadomić ich, że jeśli dopuszczą się mobbingu, mogą być pozywani przez ofiarę. W tej sytuacji podstawową strategia działania winna być profilaktyka, edukacja i odpowiednie zmiany organizacyjne.

Celem prowadzonych zajęć, jest zdefiniowanie pojęć mobbingu i nazwanie krok po kroku jego typowych objawów. Uczestnicy dowiedzą się, jak działa mobber, jakie najczęściej wybiera ofiary, jak ułatwić pracownikom możliwość zgłaszania nieprawidłowości.

Przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie, wdrożenie procedur i ich respektowanie ogranicza odpowiedzialność firmy za nieprawidłowości, które mogą pojawić się w pracy. Jeżeli pracodawca wykaże, że dochował należytej staranności, by nie dopuścić do mobbingu w miejscu pracy – do odpowiedzialności może zostać pociągnięty sam sprawca.

Decydując się na podjęcie działań edukacyjnych w obszarze mobbingu warto rozpocząć od kadry kierowniczej a następnie przeszkolić wszystkich pracowników. Zgodnie z orzeczeniami sądów – mobbingu nie tylko dopuszczają się przełożeni względem pracowników, ale też odwrotnie. Pracownik może również mobbować swojego kolegę zatrudnionego w tej samej hierarchii w organizacji.

Brak zgody na nieprawidłowości w miejscu pracy to nie tylko poprawa komfortu pracy i zadowolenia pracowników. To również unikanie ryzyka utraty wizerunku i reputacji.

Jak pokazała już niejedna medialna afera, pracownicy, którzy są ofiarami zgłaszają swoje historie do mediów, na portalach z ocenami pracy ich pracodawców, a wpisy niejednokrotnie zniechęciły już kontrahentów do podjęcia współpracy, czy kandydatów do pracy przed złożeniem CV.

Mobbing to, czy nie mobbing? Case z  życia organizacji:

Krzysztof awansował na kierownika po 2 latach pracy w organizacji. Był świetnym od strony merytorycznej profesjonalistą.  Z dnia na dzień koledzy z którymi jadał drugie śniadanie, stali się jego podwładnymi, którym musiał wydawać polecenia służbowe oraz egzekwować wykonywanie zadań. Część kolegów gratulowała sukcesu, część jednak uważała, że Krzysztof niesprawiedliwie dostał awans a część odsunęła się od niego, bo z szefem lepiej nie być za blisko.

Krzysztof czuł się nieco zagubiony zwłaszcza w sytuacji, gdy część zespołu ignorowała zlecone zadania, przekraczała wyznaczone terminy. Kilkukrotnie spotykał się z zespołem i prosił o większe zaangażowanie i terminowość. Niestety – jego wysiłki nie przynosiły rezultatów.

Na kolejnym spotkaniu podniesionym głosem zaczął informować pracowników o swoich planach zwiększenia kontroli, rozliczeniu z zaległości, wyciąganiu konsekwencji służbowych a po niemiłej wymianie zdań na forum z dwójką pracowników, użył niecenzuralnych słów.

Kolejnego dnia zarząd organizacji otrzymał zgłoszenie, że pracownicy czują się mobbingowani przez Krzysztofa. Organizacja rozpoczęła postępowanie wyjaśniające a Krzysztof był zupełnie zaskoczony tą sytuacją.

Sam już nie wiedział, czy zachował się poprawnie, czy niestosownie, czy ma przeprosić pracowników? I co mu grozi, gdy komisja potwierdzi mobbing?

To historia jedna z wielu, która może się pojawić w każdej organizacji.

Czy Krzysztof dopuścił się mobbingu? Nie. Aczkolwiek historia pokazuje, że Krzysztof obawiając się postępowania wszczętego przez zarząd firmy nie ma podstawowej wiedzy, czym jest mobbing, jego pracownicy również.

Charakter zajęć szkoleniowych, cele i korzyści dla uczestników:

Zajęcia prowadzone są przez radcę prawnego posiadającego uprawnienia trenera biznesu oraz facylitatora. To wpływa na zwiększenie interakcji z uczestnikami oraz używanie metod aktywizujących – case studies, burzy mózgów, dyskusji; pracy zespołowej i indywidualnej. Każdorazowo trener przeprowadza wywiad w zakresie indywidualnych potrzeb uczestników i dostosowuje program do ich oczekiwań.

W celu udokumentowania przebiegu tego szkolenia i faktu jego odbycia istnieje możliwość wykonania testu z wiedzy. Każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia.

Celem tego szkolenia  jest wzrost wiedzy w zakresie:

 • prawnych i psychologicznych instytucji mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania
 • odpowiedzialności za dopuszczanie się ww. w miejscu pracy
 • budowania wewnętrznej procedury antymobbingowej w firmie
 • miękkiego BHP, czyli zabezpieczenia interesów pracodawcy w zakresie działań antymobbingowych

(Ag.M)

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

  • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

  • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Zadaj nam swoje pytania

Program

MODUŁ PODSTAWOWY

1. Czym jest i jak rozpoznawać mobbing, dyskryminację i nierówne traktowanie w zachowaniach swoich i innych osób?

 • Źródła prawa (kodeks pracy, regulacje wewnętrzne, normy społeczne)
 • Prawne i psychologiczne definicje pojęć: mobbing, dyskryminacja, molestowanie
 • Obowiązki pracodawcy związane z przeciwdziałaniem mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy
 • Charakterystyka stosunku pracy – podstawowe obowiązki pracownicze w szczególności w zakresie wykonywania poleceń służbowych
 • Profil psychologiczny mobbera i ofiary
 • Czy pracownik może mobbingować kolegów i przełożonego?

2. Jak odróżnić mobbing od egzekwowania poleceń – czym jest a czym nie jest mobbing?

3. Konsekwencje z tytułu stosowania mobbingu dla pracowników, przełożonych i organizacji

4. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie – w orzecznictwie sądowym

5. Diagnoza nieprawidłowości w miejscu pracy – lista sygnałów ostrzegawczych

6. Postępowanie wyjaśniające

7. Uprawnienia pracownika (droga cywilna, karna i pracownicza)

8. Uprawnienia pracodawcy względem pracowników dopuszczających się nieprawidłowości w miejscu pracy

9. Dobre i złe praktyki w przeciwdziałaniu mobbingu, dyskryminacji, molestowaniu wraz z sugestiami w zakresie eliminowania obszarów nieprawidłowości.

MODUŁ UZUPEŁNIAJĄCY: Prawne aspekty związane  z zarządzaniem pracownikami

1. Podstawowy zakres obowiązków pracowników:

 • Źródła obowiązków (umowa o pracę, ustawy, rozporządzenia, wewnętrzne źródła prawa pracy – po ich przedstawieniu przez uczestników)
 • Zlecanie dodatkowych czynności, delegowanie pracowników do innych prac
 • Praca w godzinach nadliczbowych – zasady zlecania
 • Urlop na żądanie (możliwość odmowy)
 • Przerwy dobowe i tygodniowe w czasie pracy

2. Nagradzanie i karanie pracowników:

 • Powody nałożenia kary porządkowej
 • Procedura nałożenia kary
 • Nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych a kara porządkowa
 • Notatki z rozmów dyscyplinujących – zasady sporządzania i przechowywania

3. Zasady rozwiązywania stosunku pracy – jak przygotować się do rozwiązania umowy z pracownikiem.