Kompleksowy rozwój firmy

Klient: Firma budowlana

Bohaterem tego case’a jest Klient (specjalistyczna firma z branży budowlanej należąca do międzynarodowego konsorcjum; ma długoletnią tradycję w Polsce i oddziały pracujące na terenie całego kraju), z którym nasza współpraca rozpoczęła się od jednego szkolenia zrealizowanego w 2013 r. z zakresu ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI dla pracowników różnych szczebli – od dyrektora po specjalistę. Dzisiaj ta współpraca owocnie się rozwinęła i nie obejmuje tylko szkoleń, ale o tym poniżej…

W ramach projektu dla Działu Realizacji wykonaliśmy wykorzystując metodę opartą o model DISC:

 • PROFESJOGRAMY, czyli opisy i porównania wymagań na różnych stopniach kierowniczych stanowisk pracy (od kierownika budowy, inżyniera projektu, inżyniera budowy do majstra)
 • ANALIZĘ PROFILU OSOBOWEGO, czyli diagnozę około 30 osób z kadry kierowniczej, od Zarządu firmy począwszy
 • a także AUDYT ZESPOŁU, czyli weryfikację potencjału kadr kierowniczych i specjalistów organizacji w odniesieniu do wymagań stanowisk, które piastowali.

W efekcie Klient otrzymał szczegółowe raporty na temat każdej z badanych osób a dla całego działu – plan rekomendacji szkoleniowych. Dodatkowo – wytypowano trzy profile /style zachowań (Doradcy, Lidera oraz Specjalisty Obsługi), wg których funkcjonują osoby diagnozowane. Dzięki czemu Zarząd poznał mocne strony i zagrożenia, jakie niosą za sobą te style zachowań i ich wpływ na realizowanie przydzielonych danej osobie zadań.

Równolegle trwały prace nad przygotowaniem gry symulacyjnej, której celem było szczegółowe odzwierciedlenie specyfiki pracy klienta.  Gra skonstruowana była na bazie realiów i dokumentów firmy  tak, aby uczestnicy czuli się, jak w swojej pracy przy realizacji projektów i na budowie.

Kolejnym działaniem, będącym kontynuacją zagadnień uwzględnionych w grze, był TRENING MENEDŻERSKI wspierający samodzielność, odpowiedzialność i kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej firmy.

Celem tych działań było zdiagnozowanie posiadanych zasobów oraz doskonalenie stylu kierowania i komunikowania się kadr menedżerskich.

W ramach tego chodziło o:

 • wypracowanie dobrych praktyk związanych z umiejętnością zwiększenia poczucia odpowiedzialności pracowników
 • usprawnienie komunikacji i współpracy między szczeblami oraz oddziałami
 • wdrożenie umiejętności konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnej
 • zwiększenie zaufania wobec podwładnych i wypracowanie umiejętności delegowania zadań

W efekcie pracy warsztatowej powstały pomysły kilku kluczowych zmian organizacyjnych, które później wdrożono.

Zmiany, które zaszły w Dziale Realizacji odbiły się w firmie dobrym echem i kolejny projekt na początku 2015 r. dotyczył tym razem Działu Finansowo – Administracyjnego. Obejmował on podobne elementy, jak poprzednio, czyli ANALIZĘ PROFILU OSOBOWEGO około 20 osób a także AUDYT ZESPOŁU z wykorzystaniem metody Thomasa.

Celem tego projektu było:

 • poznanie przez szefa działu, jaki potencjał stylów zachowań posiada w zespole
 • określenie, jakie poszczególne osoby mają mocne strony a nad jakimi aspektami należy jeszcze popracować, aby te osoby wzmocnić
 • ustalenie, w jakiego rodzaju zadaniach poszczególne osoby będą skuteczne, a które będą kosztowały je mnóstwo energii i stresu
 • przygotowanie planu rekomendacji szkoleniowych

W wyniku rekomendacji na podstawie dokonanej diagnozy zostało zrealizowane szkolenie na temat KONSTRUKTYWNEJ KOMUNIKACJI ASERTYWNEJ. Projekt spotkał się z dużą przychylnością a osoby chętnie z nami współpracowały i dzieliły się swoimi spostrzeżeniami, ponieważ – jak powiedziała jedna z uczestniczek projektu – „widać, że podchodzą Państwo do pracy z nami rozwojowo i są to dobre zmiany”.

Następnym projektem związanym z wiedzą, umiejętnościami i postawami, które zostały już wdrożone w opisanych wyżej działach był projekt dotyczący Działu Ofertowego tej firmy. W efekcie Klient otrzymał szczegółowe raporty opisowe na temat każdej z badanych osób a dla całego działu – plan rekomendacji szkoleniowych.

Pierwszym tematem,  jaki został uruchomiony jako start-up po etapie diagnozy było 2 – dniowe szkolenie z ASERTYWNOŚCI I KOMUNIKACJI W TRUDNYCH SYTUACJACH W PRACY Z KLIENTEM ZEWNĘTRZNYM.